Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Platnosť od: 01. 07. 2007

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 2.0 je aktualizovaný v súlade s prijatím nariadenia EK (ES) č. 1828/2006, ktoré definuje podrobné pravidlá implementácie všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V nadväznosti na prijaté nariadenie sú v materiáli upravené základné definície vzťahujúce sa na finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Úpravy v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 sa týkajú najmä:

 -  zapracovania pripomienok vyplývajúcich zo systémového auditu vykonaného v relevantných subjektoch;

 -  špecifikácie jednotlivých postupov v systéme účtov, systéme zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, systéme refundácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, systéme certifikácie, nezrovnalostiach a účtovníctve;

 - špecifikácie postupov a zodpovedností jednotlivých orgánov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR –ČR;

 -  vylúčenia delegovania právomoci certifikačného orgánu na sprostredkovateľské orgány pod certifikačným orgánom, nakoľko neexistuje reálna potreba a dôvod vytvárania uvedených orgánov;

 -  vylúčenia možnosti využitia systému predfinancovania mimovládnymi organizáciami v rámci ESF, nakoľko počas prípravy kritérií pre poskytnutie predfinancovania relevantné subjekty identifikovali vážne problémy s ich definovaním;

 -  zrušenia povinnosti predkladať nulové zúčtovania zálohových platieb zo strany prijímateľa na riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. Nulové čerpanie bude prijímateľ deklarovať oznámením predloženým na riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom formou listu;

 -  poskytnutie zálohových platieb vo výške 50 % pre subjekty z verejného sektora v rámci Operačného programu vzdelávanie;

 -  definovania jednotnej doby archivácie pre všetky operačné programy do 31.12.2018;

 -  aktualizácie príloh k predkladanému materiálu, a to žiadosti o platbu, súhrnnej žiadosti o platbu, správy o zistenej nezrovnalosti, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov  a potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov vrátane pokynov na ich vyplnenie.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.