Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.0

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.0

Platnosť od: 08. 10. 2006

Platnosť do: 31. 06. 2007

Jedným z nevyhnutných predpokladov plynulej realizácie programov a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je existencia systému finančného riadenia na národnej úrovni s jasne zadefinovanými postupmi a zodpovednosťami jednotlivých orgánov.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 je vypracovaný v súlade s novou platnou legislatívou ES stanovenou na programové obdobie 2007 – 2013, pričom nadväzuje na existujúcu Koncepciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Koncepciu systému finančného riadenia Kohézneho fondu, ktoré zostávajú naďalej platné až do konca programového obdobia 2004 – 2006.

K najpodstatnejšej zmene oproti pravidlám ES stanoveným na obdobie 2000 - 2006 dochádza vo vzťahu ku Kohéznemu fondu, ktorý je integrovaný do rovnakej štruktúry ako ERDF a ESF, čím sa unifikujú pravidlá pre štrukturálne fondy a Kohézny fond podľa pravidiel štrukturálnych fondov na obdobie 2000 - 2006. Z uvedeného dôvodu je pre obdobie 2007 – 2013 vypracovaný jednotný systém finančného riadenia pre štrukturálne fondy a Kohézny fond v rámci predkladaného materiálu.

Materiál v minimálnej miere upravuje systém finančného riadenia na národnej úrovni oproti obdobiu 2004 – 2006 s cieľom nezavádzania dvojakých pravidiel v prechodnom období rokov 2007 – 2009, v rámci ktorého budú dobiehať programy skráteného programového obdobia 2004 – 2006. K zjednodušeniu oproti programovému obdobiu 2004 – 2006 dochádza vo vzťahu k poskytovaniu prostriedkov prijímateľom – štátnym rozpočtovým organizáciám. 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov  a Kohézneho fondu.

Cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém  finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na následnú finančnú kontrolu a audit. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.