Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dane a účtovníctvo

Bol prijatý zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa novelizuje aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (v článku III.), a to vo vzťahu k záverom Analýzy.

Uvedenou novelou sa:

V Analýze sa navrhuje novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá umožní, aby platitelia DPH neplatili dovoznú DPH colnému úradu, ale aby ju vykázali v DPH priznaní, pričom by zároveň mohli (v prípade splnenia zákonných podmienok) uplatniť nárok na jej odpočet.

 MF SR vydalo:

Metodickú pomôcku k spôsobu účtovania a zdaňovania daňou z príjmu projektov verejno-súkromného partnerstva

Metodickú pomôcku k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v SR

MF SR vydalo Opatrenie MF SR č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Archív - PPP
  4. Legislatíva-stav k augustu 2010
  5. Dane a účtovníctvo

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.