Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Fiškálne indikátory

Jednou z kľúčových činností IFP je sledovanie fiškálneho vývoja. Spolu s analýzou makroekonomického vývoja sa monitoruje vplyv verejnej správy na makroekonomickú stabilitu. Sleduje sa plnenie maastrichtskych kritérii a záväzkov vyplývajúcich z Paktu stability a rastu. Dôležitou súčasťou práce najmä v budúcnosti bude sledovanie kvality verejných financií, s dôrazom na efektívnosť vynakladania výdavkov verejnej správy. Táto stránka je venovaná základným fiškálnym indikátorom (ukazovateľom) s ktorými IFP pracuje, a ktoré poskytujú jednoduchý a stručný prehľad o vývoji verejných financií. Snahou IFP bude do budúcna počet indikátorov zvyšovať.

Kompletnú databázu je možné stiahnuť v súbore uvedenom na konci stránky. Indikátory sú v nej rozdelené do viacerých oblastí:

1. Základné ukazovatele VS - saldo VS, hrubý a čistý verejný dlh, štrukturálne saldo
2. Dlh verejnej správy - údaje o štruktúre hrubého dlhu, čistý dlh, príspevky k zmene hrubého dlhu
3a. Príjmy a výdavky VS – nominálne hodnoty / 3b. Príjmy a výdavky VS - v % HDP
4. Jednorazové vplyvy podľa MF SR
5. Konsolidačné úsilie podľa MF SR
6. Výdavky VS podľa funkčnej klasifikácie (COFOG)
7.,8.,9.,10.,11. Medzinárodné porovnania - saldo, hrubý a čistý dlh, príjmy, výdavky verejnej správy

 

Väčšina fiškálnych indikátorov, najmä údaje o bilancii verejnej správy, sa aktualizuje 2x ročne, vždy v súlade s harmonogramom procedúry notifikácie deficitu a dlhu Eurostatu (apríl, október). Údaje sú revidované v súlade s novou metodikou ESA2010, ktorá prináša do časových radov transparentnejšie výkazníctvo a zlepšenie metód výpočtov jednotlivých indikátorov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Ekonomické štatistiky
  4. Fiškálne indikátory

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.