Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

§ 1 Dotácia z príjmov z odvodu (na všeobecne prospešné služby)

Výzva na predkladanie žiadostí 1/2024

Ministerstvo financií podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 a opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119

vyhlasuje 
výzvu 1/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na všeobecne prospešné služby z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Vyhlásenie výzvy 06. 05. 2024
Lehota na predkladanie žiadostí 31. 05. 2024
Disponibilný objem zdrojov - alokácia  1 500 000 eur
Minimálna výška dotácie  3 000 eur
Maximálna výška dotácie 15 000 eur

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce, mestá, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby ako aj fyzické osoby – podnikatelia, základné, stredné alebo vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle https://www.mfsr.sk/sk/financie/dotacie/.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 52 Bratislava
e-mail: dotacie@mfsr.sk

Dokumenty

Prelinkovanie na dotačný systém

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Dotácie
  3. Možnosti podpory
  4. Na základe Výzvy na poskytnutie dotácie
  5. § 1 Dotácia z príjmov z odvodu (na všeobecne prospešné služby)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.