Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 1-2020-U k delimitácii platobných jednotiek MF SR, ÚV SR a MPRV SR na MIRRI SR k 1.10.2020

V súlade so schváleným uznesením vlády SR č. 355 z 4.júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vybrané kompetencie a úlohy riadiacich orgánov/sprostredkovateľských orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov prechádzajú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Certifikačný orgán má v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky  v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Usmernenie je platné pre programové obdobie 2007 – 2013, 2014 – 2020 a  primerane sa použije aj pre programové dokumenty týkajúce sa štrukturálnych fondov a  Kohézneho fondu v programovom období 2004 – 2006.

Hlavným cieľom tohto usmernenia je spracovanie vybraných postupov finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a európskych štrukturálnych a investičných fondov v súvislosti s delimitáciou implementujúcich orgánov dotknutých operačných programov:

Usmernenie nadobúda účinnosť 31.07.2020.   

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2020
  7. Usmernenie č. 1-2020-U k delimitácii platobných jednotiek MF SR, ÚV SR a MPRV SR na MIRRI SR k 1.10.2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.