Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v

Aktualizácia usmernenia č. 1/2015 k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, verzia 4.0 nadobúda účinnosť 01. apríla 2020. 

Sekcia európskych fondov MF SR aktualizuje toto usmernenie na účely nastavenia administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ (výdavkov schválených v súhrnnej žiadosti o platbu certifikačným orgánom) prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a neoprávnených výdavkov konečných užívateľov[1] v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia  a Operačného programu Ľudské zdroje v nadväznosti na novelu zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2015. Uvedená zmena postupov bola predmetom diskusie a hodnotenia auditu EK A-Rep č. 2014-1832 2014/SK/REGIO/C4/1397/1, ktorý odporučil pripravované zmeny v postupoch národných projektov prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako aj uplatňovanie rovnakého prístupu v programovom období 2014 – 2020.

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje na národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na spracovanie súvisiacich dokladov správa o zistenej nezrovnalosti, žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Uvedené usmernenie je potrebné chápať ako stanovenie minimálnych požiadaviek na národnej úrovni, pričom zainteresované subjekty môžu pristúpiť k ďalšiemu podrobnejšiemu rozpracovaniu pravidiel a doplneniu svojich riadiacich dokumentov, vrátane interného manuálu procedúr riadiaceho orgánu a platobnej jednotky.

 V prípade skutočností súvisiacich s procesmi administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ v rámci národných projektov SOP Ľudské zdroje programového obdobia 2004 – 2006 sa aplikácia postupov uvedených v tomto usmernení uplatní primerane.


[1] V súlade s § 3 ods. 2d) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pod konečným užívateľom rozumie užívateľ

Aktualizácia usmernenia č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, verzia 2.0 nadobudla účinnosť 22.08.2016.

Aktualizácia usmernenia č. 1/2015 k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, verzia 3.0 nadobudla účinnosť 01.12.2017. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2015
  7. Usmernenie č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.