Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 6/2004-ŠF k zabezpečeniu príslušných právomocí platobnej jednotky pre postupy v rámci RIS

Usmernenie č. 6/2004-ŠF k zabezpečeniu príslušných právomocí platobnej jednotky pre postupy v rámci RIS

Dátum vydania: 19. 05. 2004

Dátum platnosti: 19. 05. 2004

Vzhľadom na skutočnosť, že platobné jednotky sú v procese finančného riadenia štrukturálnych fondov priamo zodpovedné za prostriedky ES a prostriedky príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, je potrebné zabezpečenie príslušných kompetencií u príslušného správcu kapitoly. 

Ide o nasledujúce oblasti prístupových práv do RIS, ktoré v zmysle platnej Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov majú byť zabezpečované priamo platobnou jednotkou: 

1. Rozpočtové opatrenia na úrovni správcu kapitoly:

Platobná jednotka schvaľuje rozpočtové opatrenia, týkajúce sa presunov prostriedkov ES a spolufinancovania ŠR na konečných prijímateľov, resp. presunov medzi rozpočtovými položkami a zabezpečuje zodpovedajúce úpravy rozpočtu v module úprav rozpočtu. Správcovi kapitoly predkladá schválené rozpočtové opatrenie na vedomie. 

2. Rozpočtové opatrenia predkladané na schválenie ministerstvu financií:

Rozpočtové opatrenia predkladané na schválenie ministerstvu financií, ktoré sa týkajú prostriedkov ES a príslušného spolufinancovania štátneho rozpočtu, schvaľuje na úrovni svojej kapitoly platobná jednotka. Správcovi kapitoly predkladá tieto rozpočtové opatrenia na vedomie. Po schválení rozpočtového opatrenia ministerstvom financií platobná jednotka zabezpečuje úpravy rozpočtu v príslušnom module RIS a informuje správcu kapitoly.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2004
  7. Usmernenie č. 6/2004-ŠF k zabezpečeniu príslušných právomocí platobnej jednotky pre postupy v rámci RIS

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.