Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 2/2007-M k spracovaniu výkazov v ISUF

Manuál č. 2/2007-M k spracovaniu výkazov v ISUF

Cieľom tohto manuálu je poskytnúť podporu pri vyhotovovaní údajov podľa pokynu MF SR č. MF/28409/2005-13 zo 7.decembra 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy (uverejneného vo FS 10/2005) a oznámenia MF SR č. MF/26651/2006-312 o zmene a doplnení textu v pokyne MF SR č. MF/28409/2005 – 13 (uverejneného vo FS 12/2006).

Ide o vyhotovenie údajov účtovných výkazov súvaha a výkaz ziskov a strát a finančného výkazu o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu štvrťročne predkladaných do Štátnej pokladnice. Manuál obsahuje postup pri vyhotovovaní údajov výkazov:

a) Súvaha Úč ROPO SFOV 1–01,

b) Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2–01,

c) Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu Fin RO 1-04.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2007
  7. Manuál č. 2/2007-M k spracovaniu výkazov v ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.