Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 1/2007-M k evidencii nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov v ITMS

Manuál č. 1/2007-M k evidencii nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov v ITMS

Platobný orgán pre štrukturálne fondy má v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kooncepciou systému finančného riadenia Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 - 2006 (ďalej len KSFR ŠF a KF 2004 - 2006) v podmienkach Slovenskej republiky v kompetencii vydávanie usmernení a manuálov k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov.

Cielom tohto manuálu je na národnej úrovni zabezpečit jednotné podmienky pre evidenciu nezrovnalostí a finančných vyrovnaní v prostredí informacného systému ITMS a stanoviť postupy pre všetky relevantné orgány zapojené do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi, platobné jednotky, platobný orgán, útvary kontroly a vnútorného auditu a správu finančnej kontroly (ďalej len orgány ŠF: RO, SO/RO, PJ, PO, UKVA, SFK) v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky pre programy štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006.

Uvedené postupy sú v zmysle vyššie citovaných koncepcií totožné pre štrukturálne fondy aj Kohézny fond v programovom období 2004 - 2006.

V zmysle tohto metodického usmernenia je evidencia nezrovnalosti resp. finančného vyrovnania úplná v informačnom systéme ITMS po vytvorení a spracovaní nasledujúcich evidencií:

- formulár nezrovnalosti / finančného vyrovnania s aktualizáciami;

- formulár žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov;

- formulár oznámenia o vrátení finančných prostriedkov.

Dátum vydania: 01. 09. 2007

Dátum platnosti: 01. 09. 2007

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2007
  7. Manuál č. 1/2007-M k evidencii nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov v ITMS

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.