Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ostatné zverejňované indikátory

Na základe smernice Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, Slovenská republika zverejňuje nasledovné údaje:

Záruky

Ide o individuálne záruky, ktorých riziko nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Jedná sa prevažne o záruky na úvery.

Štandardizované záruky sú záruky, ktoré sú vydávané vo veľkých množstvách obyčajne v malých čiastkach. Ide o záruky toho istého typu. Nie je možné presne odhadnúť riziko každého jedného úveru, ktorý by mohol byť nedobytný. Je možné odhadnúť z celkového množstva pôžičiek len časť, ktorá bude nedobytná.

Údaje zahŕňajú poskytnuté záruky len jednotkám mimo verejnej správy.Nezahŕňajú sa záruky vydané v rámci EFSF, záruky, ktoré majú charakter finančných derivátov, záruky z poistných schém, vládne záruky poskytnuté v prípade živelných katastrof.

Údaje sa získavajú z poznámok individuálnych účtovných závierok subjektov verejnej správy (za rozpočtové a príspevkové organizácie ústrednej správy a miestnej samosprávy).

Mimobilačné projekty PPP

Zostávajúca kapitálová hodnota kontraktu je definovaná ako pôvodná kapitálová hodnota aktíva v kontrakte, postupne znižovaná v čase na základe odhadov alebo skutočných údajov (za účelom lepšieho zobrazenia tvorby fixného kapitálu a vplyvu na dlh v prípade, že vláda by musela prevziať aktívum počas trvania kontraktu).

Údaje sa získavajú z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Nesplácané úvery

Úver je nesplácaný, keď platba úroku alebo istiny sa omešká o 90 dní alebo viac, alebo ak sú kapitalizované splátky úrokov splatené o 90 dní a viac, splátky sú refinancované alebo ich splatnosť je predĺžená dohodou, alebo splátky sú realizované do 90 dní ale existuje iný dôvod, ktorý môže spochybniť, že splátka bude v plnej výške uhradená (napr. indícia, že dlžník skrachuje).

 

Údaje o zárukách a mimobilančných projektoch PPP sa zverejňujú ročne do 10 mesiacov po ukončení referenčného obdobia. Údaje o zárukách a mimobilančných projektoch PPP sú vykazované v % z HDP, ktorý je notifikovaný Eurostatom pri jesennej notifikácii.

 

 Ostatné indikátory

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Finančná štatistika o príjmoch, výdavkoch a dlhu verejnej správy
  4. Údaje podľa Smernice rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov
  5. Ostatné zverejňované indikátory

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.