Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dohovory

Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ

Rozhodnutie Rady, ktorým sa v úplnom znení uverejňuje znenie Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) zo 14. novembra 1975 v znení zmenenom a doplnenom od tohto dátumu

Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV o využívaní informačných technológií na colné účely

Dohovor o zriadení Rady pre colnú spoluprácu (Dohovor WCO)

Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o EÚ o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami   

Protokol o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov (Dohovor Kjoto) 

Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov 

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime - konsolidované znenie 

Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami 

Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Istanbulský dohovor) 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Colná oblasť
  3. Clá
  4. Dohovory, dohody a diagonálne dohody
  5. Dohovory

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.