Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Adresa:
IČO:
Tel.:
E-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Radlinského 32, 813 19 Bratislava
30792053
02/5726 2503
daniel.bytcanek@ardal.sk
www.ardal.sk
Ing. Daniel Bytčánek, riaditeľ

Pôsobnosť a kompetencie:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len: „ARDAL“) vznikla podľa § 14 zákona č. 291/2002 Z. z. z 21. mája 2002 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách je orgánom štátnej správy, ktorý je rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. ARDAL je orgánom štátnej správy a zároveň je obchodníkom s cennými papiermi podľa (§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona o Štátnej pokladnici).

ARDAL zastupuje a riadi riaditeľ, menovaný do funkcie podpredsedom vlády a ministrom financií SR s účinnosťou od 1. februára 2003 na základe výberového konania, ktoré vykonal Úrad pre štátnu službu v novembri 2002. Menovaním riaditeľa ako jej štatutárneho zástupcu mohla ARDAL vo februári 2003 začať pripravovať podmienky pre svoju činnosť. V priebehu roka 2003 prebiehalo jej organizačné, personálne, technické a informačné zabezpečenie. Zároveň sa prerozdeľoval a dolaďoval rozsah činností spojených s riadením štátneho dlhu a likviditou okruhu verejných financií, ktoré zostanú na Ministerstve financií SR, a ktoré bude vykonávať Štátna pokladnica a ARDAL.

Zatiaľ čo strategicko-koncepčné riadenie štátneho dlhu zostáva v kompetencii Ministerstva financií SR, operatívne riadenie krytia štátneho dlhu a likvidity sa presúva na ARDAL. Reforma tejto oblasti riadenia verejných financií začala de facto v roku 2002, a to schválením zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a schválením zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vymedzili základné inštitucionálne a politické rámce pre túto oblasť. Vznik ARDAL je súčasťou reformných krokov, cieľom ktorých je vytvoriť moderný režim riadenia štátneho dlhu a likvidity, vychádzajúci z najlepších medzinárodných praktík krajín EÚ.

Úlohou ARDAL od roku 2004 je najmä :

Nový systém riadenia štátneho dlhu a likvidity, ktorý je súčasťou reformy riadenia verejných financií, začal fungovať od 1. januára 2004, keď ARDAL prevzala plnú zodpovednosť za operatívne riadenie krytia štátneho dlhu. ARDAL zodpovedá za výkon riadenia krytia štátneho dlhu a predovšetkým:

Po zvládnutí operatívneho riadenia krytia štátneho dlhu ARDAL sa reforma v oblasti riadenia štátneho dlhu zameria na fungujúce toky informácií a ich rozsah, na skvalitnenie procesu rozhodovania, na stanovenie regulačných opatrení, limitov a noriem pre riadenie štátneho dlhu. Cieľom a zmyslom fungovania ARDAL je „zabezpečenie likvidity a prístupu na trh pre financovanie potrieb štátu transparentným, obozretným a nákladovo úsporným spôsobom a zároveň dosiahnutie takého stavu, aby náklady dlhovej služby boli v čase minimálne, za predpokladu udržania rizík obsiahnutých v dlhovom portfóliu na akceptovateľnej úrovni“.

Medzi najvýznamnejšie výhody oddelenia riadenia krytia štátneho dlhu do samostatnej inštitúcie - ARDAL možno zaradiť flexibilitu v rozhodovaní a konaní na základe vývoja na finančných trhoch a meniacich sa potrieb štátu v oblasti dlhu a likvidity, s využitím poznatkov a skúseností z najlepšej komerčnej praxe v tejto oblasti. ARDAL sa bude usilovať o zavedenie „bankového režimu“ správy finančných prostriedkov, vrátane eliminácie trhových rizík štátneho dlhu a likvidity spôsobom, aký používa komerčná prax. To znamená nielen riadenie už existujúcej pozície štátneho dlhu, ale aj riadenie rizík vyplývajúcich z potencionálnych zmien trhových úrokových sadzieb, výmenných kurzov a podobne.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie kapitoly MF SR
  4. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.