Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Správa domu

Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

  1. prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
  2. služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
  3. vedenie účtu domu v banke,
  4. vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov,
  5. iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Podľa § 8a ods. 1 písm. e) zákona o vlastníctve bytov zmluva o výkone správy obsahuje zásady určenia výšky platieb za správu. V platbe za správu by mali byť zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia so správou domu podľa § 6 ods. 2 alebo § 8b ods. 1 zákona o vlastníctve bytov, a tiež náklady na výkon činností, ktoré správca poskytuje podľa zmluvy o výkone správy.

Zákon o vlastníctve bytov explicitne neupravuje výšku platby za správu, teda zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Pri dojednávaní zmluvy o výkone správy by mala byť celková výška platby za správu určená primerane k počtu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v spravovanom bytovom dome. Takisto by sa mala výška platby dohodnúť v závislosti od kvality a množstva služieb poskytovaných správcom.

Ak správca poskytuje činnosti nad rámec výkonu správy, ktoré sú definované v § 6 ods. 2 alebo v § 8b ods. 1 zákona o vlastníctve bytov, mal by si rozsah a výšku úhrad za tieto služby upraviť v samostatnom cenníku. Aby sa predišlo prípadným sporom, takýto cenník by mal byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o výkone správy a jeho prípadné zmeny by mali byť vopred prerokované a schválené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  5. Správa domu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.