Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácia o čerpaní prostriedkov PHARE, ISPA a SAPARD

Informácia o čerpaní prostriedkov predvstupových fondov 

Slovenská republika čerpá predvstupovú pomoc z fondov EÚ prostredníctvom programov PHARE, ISPA a SAPARD. Finančný manažment predvstupových prostriedkov zabezpečuje od roku 1999 Národný fond v zmysle uznesenia vlády č. 856/1998 o Memorande o zriadení Národného fondu, uznesenia vlády č.34/2001 o Memorande o porozumení o využití Národného fondu pre program ISPA a Viacročnej finančnej dohody pre program SAPARD podpísanej medzi vládou SR a EK dňa 26. 3. 2001.

Na medzinárodnej úrovni upravujú vzťahy pri financovaní programu PHARE a ISPA finančné memorandá a pri programe SAPARD je to Viacročná finančná dohoda a príslušné ročné finančné dohody. Na vnútroštátnej úrovni uzatvára splnomocnenec pre Národný fond (NAO) s implementačnými agentúrami Dohodu o financovaní, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti zmluvných strán. Pre predvstupové fondy otvorilo Ministerstvo financií SR v NBS bankové účty, ktoré sú vedené v zmysle Rámcovej zmluvy o vedení bežných účtov. Riadenie finančných prostriedkov upravujú Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE, ISPA a SAPARD, ktoré definujú kompetencie zaangažovaných subjektov a zabezpečujú jednotnosť, efektívnosť a koordinovaný proces riadenia prostriedkov PHARE, ISPA a SAPARD.

V súčasnosti (k 5. 11. 2002) financuje Národný fond program PHARE prostredníctvom finančných memoránd 1998, 1999, 2000, 2001). Celková alokovaná suma pre finančné memorandá 1998 - 2001 predstavuje spolu 275 405 728 EUR.

Obsah materiálu
Informácia o čerpaní prostriedkov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Materiály Odboru platieb
  4. Informácia o čerpaní prostriedkov PHARE, ISPA a SAPARD

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.