Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.0

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.0

Koncepcia systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond je vydaná za účelom zjednotenia niektorých procesov so systémom finančného riadenia Kohézneho fondu stanoveným v Koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu a nahradzuje Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA.

Materiál sa týka projektov, ktoré boli pred vstupom SR do EÚ implementované prostredníctvom programu ISPA. Dňom vstupu SR do EÚ sa stali projektmi Kohézneho fondu a kvôli odlišnosti od Kohézneho fondu sa nazývajú ISPA/Kohézny fond.

Jedným z nevyhnutných predpokladov plynulej realizácie projektov programu ISPA/Kohézny fond je existencia systému finančného riadenia na národnej úrovni s jasne zadefinovanými postupmi a zodpovednosťami jednotlivých subjektov.

V Koncepcii systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond sú oproti Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA zmeny najmä v oblastiach:

Spoločné ustanovenia sú v tomto materiáli upravené formou odkazov na príslušné časti Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu. Materiál je preto zameraný iba na úpravu špecifík finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond na národnej úrovni, ktoré sú odlišné od Kohézneho fondu. Ustanovenia Koncepcie finančného riadenia KF, ktoré nie sú aplikovateľné na program ISPA/KF, nie sú jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia programu ISPA/KF povinné dodržiavať. Ide najmä o ustanovenia týkajúce sa zmlúv o poskytnutí NFP, súhrnných žiadostí o platbu, terminologických rozdielov.

Funkcie, ktoré plnili NAO a SAO, preberajú vecne príslušné sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky a platobný orgán. Úlohy, ktoré nie sú uvedené v tomto materiáli, resp. v Koncepcii systému finančného riadenia KF, nie je potrebné ďalej vykonávať.

Cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond v súlade s platnými právnymi predpismi ES a SR. Koncepcia systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond je základným predpokladom pre poskytovanie finančných prostriedkov v rámci programu ISPA/Kohézny fond.

Koncepcia systému fin. riadenia ISPA/KF, verzia 1.0
obal

uznesenie č. 1052/2007

predkladacia správa

materiál

komuniké

prílohy

vyhodnotenie prip. konania

 

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. ISPA, ISPA/Kohézny fond
  4. Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.