Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k materiálu "Návrh koncepcie systému finančného riadenia ISPA/KF, verzia 1.0"
Materiál „Návrh koncepcie systému finančného riadenia ISPA/KF, verzia 1.0“ bol predložený 31. 10. 2007 na medzirezortné pripomienkové konanie skráteným postupom.
Počet oslovených subjektov: 16
Stanovisko k predmetnému materiálu zaslalo do stanoveného termínu: 11 (MP SR, NKÚ SR, MK SR, MZ SR, MVRR SR, MPSVR SR, MŽP SR, MO SR, ÚV SR, MZV SR, MDPT SR)
Stanovisko nezaslalo: 3 (MH SR, OVA ÚV SR, ÚV SR)
Pripomienky neuplatňovalo: 9 (MK SR, MZ SR, MPSVR SR, MO SR, MZV SR, MŠ SR, MV SR, MP SR, MS SR)
Počet vznesených pripomienok: 34 z toho obyčajných: 15 / zásadných: 19
Počet akceptovaných pripomienok: 25
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho počet zásadných: 9 / 2
Zásadné pripomienky uplatnilo: 2 (MVRR SR, MŽP SR)
Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR bez rozporov.
Prehľad pripomienkujúcich miest
Kancelária podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Odbor vládnej agendy Úradu vlády SR
Vyhodnotenie pripomienok
P.č. Pripomienky Typ Stanovisko Ministerstva financií SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
1. v kapitole 3. Subjekty a ich zodpovednosti“ žiadame v Riadiacom orgáne odstrániť „Oddelenie OPZI a KF“. Podľa Doplnku č. 6/2007 k organizačného poriadku MVRR SR platného od 24. októbra 2007 bolo uvedené oddelenie zrušené, najnižšou organizačnou jednotkou RO pre KF ostal „Odbor riadenia programov“; Z Akceptuje sa.
2. v procese implementácie projektov ISPA/KF a KF v programovom období 2004 - 2006 sa neposkytuje NFP, ale sa uzatvára zmluva o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu KF medzi SORO-m a konečným prijímateľom, preto v zozname skratiek žiadame odstrániť skratku NFP (Nenávratný finančný príspevok) a taktiež aj skratku OPZI (Operačný program Základná infraštruktúra), keďže sa v texte nevyskytujú Z Akceptuje sa.
3. v predkladacej správe je uvedené „Funkcie, ktoré plnili NAO a SAO, preberajú vecne príslušné sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky a platobný orgán“. Odporúčame uviesť či budú funkcie NAO a SAO do platnosti tejto Koncepcie uzneseniami vlády SR zrušené Z Neakceptuje sa. Táto koncepcia nadobudne platnosť dňom schválenia vo vláde SR, a teda nie je potrebné úvádzať, čo bude s funkciami NAO a SAO do doby nadobudnutia platnosti tejto Koncepcie. Rozpor odstránený telefonicky dňa 23. 11. 2007. MVRR SR od pripomienky ustupuje.
4. v kapitole 4.5.2 Platby vo vzťahu PO – PJ žiadame detailnejšie špecifikovať postup pri krížení zdrojov, keď zdrojovým projektom je projekt ISPA/KF Z Akceptuje sa čiastočne. Postup kríženia zdrojov je uvedený v časti 4.5.2.1. Doplnené kríženie zdrojov ISPA/KF a KF.Rozpor odstránený telefonicky dňa 23. 11. 2007. MVRR SR akceptuje vyhodnotenie pripomienky.
5. pri uzneseniach vlády SR požadujeme uvádzať dátumy kedy boli tieto uznesenia prijaté O Akceptuje sa.
6. v kapitole 4.5 Platby na národnej úrovni odporúčame doplniť postup pri zabezpečení spolufinancovania pri príprave štátneho rozpočtu O Neakceptuje sa. Daná problematika je upravená v materiáli v časti 4.6, ktorá sa dotýka odhadov očakávaných výdavkov.
7. v kapitole 4.5.2.1 Zabezpečenie prostriedkov na účte ..., navrhujeme v názve bodu 1. a taktiež ďalej v texte zmeniť text „kríženie zdrojov ISPA/KF“ na text „Predplatenie zdrojov ISPA/KF krížením zdrojov ISPA/KF“, tak ako je uvedené v prílohe č. 3 O Akceptuje sa.
8. v prílohe č. 4 „Finančné toky prostriedkov ISPA/KF“ žiadame vysvetliť kedy nastáva finančný tok na konečného prijímateľa O Neakceptuje sa. Požadované je upravené v samotnom texte materiálu a ide o finančné toky v rámci systému refundácie.
Najvyšší kontrolný úrad SR
9. Str. 1 Časť 1 Legislatíva Európskych Spoločenstiev a Slovenskej republiky, 1. odsek - v texte je uvedený odkaz na Koncepciu systému finančného riadenia Kohézneho fondu keďže Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu bola upravená dodatkami, mal by byť v texte tejto Koncepcie ISPA/Kohézny fond odkaz - aspoň v úvode - presnejšie špecifikovaný (napr. verzia 4,0 platná od 01.06.2007), a to tým viac, že odkaz na Koncepciu systému...Kohézneho fondu sa v texte vyskytuje viackrát O Neakceptuje sa. V prípade aktualizácie Koncepcie systému finančného riadenia KF by bolo nevyhnutne potrebné aktualizovať aj Koncepciu systému finančného riadenia ISPA/KF, pričom z vecného hľadiska by takáto požiadavka nemusela vyplývať a došlo by len k zvyšovaniu administratívnej náročnosti.
10. Str. 2 Časť 3.2 odrážka – navrhujeme upraviť formuláciu – namiesto textu „v súvislosti so zasadnutím Monitorovacieho výboru...“ uviesť napr. „v zmysle záverov zasadnutia Monitorovacieho výboru....“ O Neakceptuje sa. Vypracovanie monitorovacích hárkov je nevyhnutné pre zasadnutie Monitorovacieho výboru a nepredstavuje záver zo zasadnutia Monitorovacieho výboru.
11.  Str. 3 Časť 3.5 druhý riadok - v zátvorke uviesť skratku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ako (NKÚ SR) namiesto NKÚ a detto do zoznamu skratiek na str. 14 a do schémy v prílohe č. 8 O Akceptuje sa.
12. Str. 10 Časť 4.8.1. prvá veta - navrhujeme vypustiť v texte „na základe nezaplatených účtovných dokladov“ slovo „nezaplatených“ z dôvodu, že  pôvodná formulácia vyznieva zavádzajúco O Neakceptuje sa. V rámci žiadosti o úhradu faktúry sú zo strany konečného prijímateľa predkladané faktúry/účtovné doklady, ktoré nie sú uhradené. Na základe uvedeného nemôže byť slovo "nezaplatených" odstránené.
13. Str. 11 Časť 4.8.1 bod 4 – platobná jednotka ŽSR má stanovenú lehotu na overenie žiadosti o úhradu faktúry 3 kalendárne dni od jej prijatia. To znamená, že v prípade, že táto lehota zasiahne víkend, na overenie zostane jeden kalendárny deň. Je to neprimeraná (krátka) lehota. Obdobne v nasledujúcom bode 5. sa ako veľmi ambiciózna javí stanovená lehota 7 kalendárnych dní na vykonanie administratívnej kontroly (formálnej aj vecnej)  žiadosti platobnej jednotky o platbu Platobným orgánom vrátane rozhodnutia o schválení, neschválení prípadne znížení o relevantnú sumu. Táto poznámka sa vzťahuje obdobne na časť 4.8.2, body 5. a 6 O Neakceptuje sa. Lehoty boli nastavené v súlade s doterajšou praxou a po dohode všetkých dotknutých subjektov.
14. Príloha 11b bod 1 – doplniť slovo „prijímateľa“, bod 4 – doplniť slovo „prostriedky“ O Akceptuje sa.
Ministerstvo životného prostredia SR
15. Navrhujeme „platnosť od 01.12.2007“ zmeniť na „platnosť od 01.01.2008“
Termín navrhujeme zmeniť z dôvodu časovej náročnosti potreby aktualizácie manuálov, zmluvy o financovaní ako aj z dôvodu konca rozpočtového roka 2007
Z Akceptuje sa.
16. Navrhujeme s vydaním Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.0. vydať aj konsolidovanú verziu alebo predložený materiál upraviť Z Neakceptuje sa. Keďže počas zasadnutí pracovnej skupiny k vytvoreniu Koncepcie finančného riadenia ISPA/KF bolo prijaté rozhodnutie, že táto Koncepcia bude mať formu odkazov na materiál Koncepcia systému finančného riadenia KF a všetky zúčastnené subjekty vrátane MŽP SR súhlasili s týmto návrhom, neexistuje dôvod na vydávanie konsolidovanej verzie. Rozpor odstránený telefonicky dňa 19. 11. 2007. MŽP SR od pripomienky ustupuje.
17. V predloženom návrhu Koncepcie nie je riešená problematika úrokov, ktoré vznikajú na účtoch pre jednotlivé finančné memoranda (účty, ku ktorým má dispozičné právo PJ). Vzhľadom na fakt, že dané úroky majú byť pridelené na ten istý účel pomoci a o ich využití rozhoduje členský štát, navrhujeme doplniť do koncepcie možnosť, že o výšku úrokov bude znížený pomer spolufinancovania ŠR v zmysle usmernenia EK Z Akceptuje sa čiastočne. Problematika úrokov je riešená v časti 4.7. Podrobnejší popis nakladania úrokov bude riešený v samostnom Usmernení k ukončeniu pomoci z KF a ISPA/KF. Rozpor odstránený telefonicky dňa 19. 11. 2007. MŽP SR akceptuje vyhodnotenie pripomienky.
18. Navrhujeme v celom texte zmeniť názov „žiadosť konečného prijímateľa o úhradu faktúry“ na „žiadosť konečného prijímateľa o platbu“. Odlíšenie žiadosti o platbu KP a PJ je zabezpečené názvom prílohy číslo 3 „žiadosť platobnej jednotky o platbu“ Z Akceptuje sa čiastočne. Uvedený názov bol zvolený práve s ohľadom na odlíšenie úrovne, na ktorej sa príslušná žiadosť nachádza. Zároveň bola v materiáli v časti 2 doplnená definícia, ktorá vysvetľuje uvedený pojem. Rozpor odstránený telefonicky dňa 19. 11. 2007. MŽP SR akceptuje vyhodnotenie pripomienky.
19. V časti 4.5.2.1, bod 1. kríženie zdrojova. Nie je stanovený termín, do ktorého má MF SR rozhodnúť o spôsobe riešenia dočasného nedostatku finančných prostriedkov Z Akceptuje sa.
20. V časti 4.5.2.1, bod 1. kríženie zdrojovb. z navrhovanej koncepcie vyplýva, že pri riešení dočasného nedostatku finančných prostriedkov týmto spôsobom bude musieť PJ posielať na PO Žiadosť o platbu (typ kríženie zdrojov), nie je však jasné na akú hodnotu ma byť vystavená. Ak by mala byt vystavená len na hodnotu aktuálneho nedostatku prostriedkov určených na úhradu konkrétnej  Žiadosť o platbu, zdá sa nám to ako neefektívne a navrhujeme ponechať doterajší spôsob: Po rozhodnutí o krížení zdrojov PO oznámi PJ zdrojový projekt a sumu, ktorá sa použije na kríženie. Ta suma zvyčajne predstavovala hodnotu zažiadanej ale ešte neuhradenej priebežnej platby cieľového projektu. Tým sa zabezpečilo to, že na cieľovom projekte boli prostriedky aj na úhradu nasledujúcich Žiadosť o platbu a tým pádom nebolo nutné pri každej Žiadosť o platbu zasielať list o nedostatku prostriedkov a čakať na rozhodnutie a následné schválenie PP. Tým pádom je však nutne zmeniť formulár žiadosti o platbu nakoľko suma kríženia nebude mat žiaden súvis so sekciou č.3 tohto formuláru, alebo navrhujeme zrušiť žiadosť o platbu ( typ kríženie zdrojov ) a uskutočňovať lokálny prevod len na základe
Oznámenia o riešení dočasného nedostatku prostriedkov, v ktorom PO uvedie
zdrojový a cieľový projekt a sumu, určenú na kríženie
Z Akceptuje sa.
21. V časti 4.5.2.1, bod 2. predplatenie finančných prostriedkov zo ŠR nie je stanovený termín do ktorého má MF SR rozhodnúť o spôsobe riešenia dočasného nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko danú Žiadosť o platbu nie je možne ďalej sprocesovať a schváliť bez toho, aby sme mali zabezpečené všetky zdroje financovania Z Akceptuje sa.
22. Navrhujeme vypustiť text v kap. 4.5.3, v poslednom odseku „...Podkladom pre vypracovanie žiadosti o platbu je doklad o prevode vlastných zdrojov v sektore životného prostredia a  žiadosť o úhradu faktúry, ktorú vystavuje konečný prijímateľ v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u konečného prijímateľa a druhý predkladá na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom.“. Podľa nášho názoru nie je naďalej potrebné zasielať na PO jednotlivé faktúry a výpisy z účtu kvôli zjednodušeniu systému finančných tokov. Výpis z účtu potvrdzujúci úhradu vlastných zdrojov KP nie je potrebné na PO zasielať, nakoľko MF SR je majiteľom týchto účtov a má k nim prostredníctvom štátnej pokladnice prístup. Z Akceptuje sa čiastočne. Text navrhovaný na odstránenie bol preformulovaný následovne: " Platobná jednotka vypracuje žiadosť o platbu na základe žiadosti o úhradu faktúry...". Zároveň v prílohe č. 3 bol odstránený výpis z bankového účtu ako preddefinovaný doklad predkladaný na platobný orgán. V prípade faktúry požadujeme predkladanie len prednej (titulnej) strany faktúry bez ostatnej podpornej dokumentácie k faktúre. Naša požiadavka vyplýva zo skutočnosti, že v prípade KF sú všetky potrebné údaje na overenie uvedené v systéme ITMS, ale v prípade ISPA/KF takáto evidencia chýba a platobný orgán by nemal ako porovnať údaje uvedené v žiadosti o platbu, a teda by išlo len o formálne schvaľovanie, čo určite nie je možné aplikovať. Rozpor odstránený telefonicky dňa 19. 11. 2007. MŽP SR akceptuje vyhodnotenie pripomienky.
23. Navrhujeme v časti 4.8.1. a  4.8.2. upraviť lehoty na spracovanie Žiadosť o platbu nasledovne: SORO z 18 kalendárnych dní na 20, PJ z 12 na 15, PO ostáva 7 kalendárnych dní, zvyšných 6 dní je určených na schválenie PP a úhradu dodávateľovi.
Vzhľadom na skutočnosť, že splatnosť faktúr je stanovená na 50 kalendárnych dní od prijatia Žiadosť o platbu na SORO. 
Z Akceptuje sa. 
24. Navrhujeme v časti 4.8.1, bod 1. vypustiť nasledovnú formuláciu: „Zároveň KP zo sektora životné prostredie predkladá výpis z BÚ preukazujúci úhradu vlastných zdrojov“. PJ overuje príjem prostriedkov prostredníctvom štátnej pokladnice, uvedený systém v súčasnosti je funkčný a nie je potrebné ho meniť. Z Akceptuje sa.
25. V kap. 4.8.1, posledný odsek sa uvádza, že „Platobná jednotka archivuje originál prehlásenia o overení, kópie žiadostí konečného prijímateľa o úhradu faktúry, originály žiadostí o platbu príp. iné doklady...“ pričom žiadosť konečného prijímateľa o úhradu faktúry a žiadosť o platbu je ten istý formulár. Navrhujeme upraviť v zmysle pripomienky v bode 3 Z Akceptuje sa čiastočne. Žiadosť o úhradu faktúry je na úrovni KP a žiadosť o platbu je na úrovni platobnej jednotky. Z tohto dôvodu bol text upravený následovne: "...originály žiadostí  platobnej jednotky o platbu ...". Rozpor odstránený telefonicky dňa 19. 11. 2007. MŽP SR akceptuje vyhodnotenie pripomienky.
26. Navrhujeme text v kap. 4.8.1, predposledný odsek „Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom archivuje originály žiadostí konečného prijímateľa o úhradu faktúry, výpisy z účtov, jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a kópie účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.“ zmeniť na „Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom archivuje originál žiadosti o platbu, originál prehlásenia o overení, originál výpisov z účtov, jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a/alebo kópie účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.“  Z Akceptuje sa čiastočne. Text bol upravený následovne: "Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom archivuje originál žiadosti konečného prijímateľa o úhradu faktúry, originál výpisu z bankového účtu, originál prehlásenia o overení, jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a/alebo kópie účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.  ". Rozpor odstránený telefonicky dňa 19. 11. 2007. MŽP SR akceptuje vyhodnotenie pripomienky.
27. Navrhujeme text v kap. 4.8.2, 2. odsek „Konečný prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o refundáciu aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, po ich obdržaní od dodávateľa/zhotoviteľa.“ vypustiť text „po ich obdržaní od dodávateľa/zhotoviteľa.“, t.j. zmeniť na „Konečný prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o refundáciu aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty.“.
Bez vypustenia uvedeného textu by to znamenalo, že konečný prijímateľ by faktúru musel zaslať ešte pred jej uhradením z vlastných zdrojov a načo by ju potom prikladal k žiadosti o refundáciu.
Z Akceptuje sa.
28. Navrhujeme v časti 4.8.1 a 4.8.2, bod 7. zmeniť nasledovnú formuláciu „PJ na základe písomnej informácie vystaví  PP...“  na  „PJ na základe písomnej informácie potvrdí PP v systéme ISUF“. Z Akceptuje sa.
29. Navrhujeme text v kap. 4.8.2, 8. odsek „Platobná jednotka na základe písomnej informácie vystaví platobný príkaz k účtu pre finančné memorandum pre prostriedky ISPA/KF a pre spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.“ vypustiť text „a vlastných zdrojov.“, t.j. zmeniť na „Platobná jednotka na základe písomnej informácie potvrdí platobný príkaz v systéme ISUF k účtu pre finančné memorandum pre prostriedky ISPA/KF a pre spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.“Jedná sa o refundáciu a konečný prijímateľ v takom prípade neposiela vlastné zdroje na účet pre finančné memorandum. Z Akceptuje sa.
30. Navrhujeme používanú skratku „VPS“ (Všeobecná pokladničná správa) pri prvom použití (kap. 3., 6. odrážka) uviesť celý text a zadefinovať skratku, ktorá bude používaná v ostatnom texte O Neakceptuje sa. Samostatnú kapitolu Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/KF tvorí zoznam skratiek, v ktorom je skratka "VPS" popísaná.
31. Príloha č. 3 - navrhujeme doplniť poradové číslo žiadosti o platbu platobnej jednotky O Akceptuje sa.
32. Príloha č. 3 - z koncepcie jednoznačne nevyplýva, aké prílohy sú súčasťou Žiadosti o platbu, ktorú zasiela PJ na PO. Nie je jasné či súčasťou Žiadosti je faktúra dodávateľa, tak ako to bolo podľa starej koncepcie, alebo ako je uvedené v bode 4.5.3 ktorý sa odvoláva na žiadosť o platbu KP. Rovnako tiež nie je jednoznačne špecifikované v akých „relevantných prípadoch“ ma byť výpis z bankového účtu súčasťou žiadosti – či sa jedná o úhradu vlastných zdrojov KP na účet pre spolufinancovanie alebo výpis z účtu preukazujúci úhradu KP zhotoviteľovi O Akceptuje sa čiastočne. Viď pripomienka č. 22.
33. Príloha č. 10 A a 10B
sú uvádzané sumy finančných prostriedkov v SKK. Navrhujeme zmeniť na menu EUR a vynechať kódy, ktoré sú generované v ITMS.  Taktiež  navrhujeme doplniť  do pokynov k vypĺňaniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov dobu splatnosti, do ktorej je KP povinný finančné prostriedky vrátiť
O Akceptuje sa čiastočne. Mena bola zmenená na EUR. Kódy, ktoré sú uvádzané v prílohe č. 10A a 10 B nie sú generované systémom ITMS, ale v samotných pokynoch sa nachádza postup na vytváranie týchto kódov platobnou jednotkou.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
34. Navrhujeme zvážiť zosúladenie názvov a obsahovej štruktúry formulárov pre ISPA v prílohách s formulármi pre KF z koncepcie KF (príloha 11a) O Neakceptuje sa. Názov prílohy bol zvolený na základe Národnej stratégie ochrany finančných záujmov, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 457/2007 zo dňa 27.06.2007. Z uvedeného vyplýva časový posun oproti schváleniu Koncepcie finančného riadenia KF, ktorá bola schválená v apríli 2007. Keďže Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/KF je predkladaná na rokovanie vlády SR po schválení Národnej stratégie ochrany finančných záujmov, príloha č. 11a Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/KF. Na základe uvedeného bude názov prílohy č. 11a v Koncepcii systému finančného riadenia KF upravený pri jej najbližšej aktualizácii.
Ministerstvo kultúry SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo zdravotníctva SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo obrany SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo zahraničných vecí SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo spravodlivosti SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo vnútra SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo školstva SR
  Bez pripomienok.    
Ministerstvo hospodárstva SR
  Pripomienky do termínu ukončenia MPK neboli zaslané.    
Odbor vládnej agendy Úradu vlády SR
  Pripomienky do termínu ukončenia MPK neboli zaslané.    
Kancelária podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
  Pripomienky do termínu ukončenia MPK neboli zaslané.