Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál 1-2019 - M pre automatické účtovanie opravných položiek a koncoročných operácií v programovom období 2014-2020 v ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme automatické spracovanie opravných položiek k pohľadávkovým dokladom a spracovanie koncoročných operácií v ISUF v rámci programového obdobia 2014-2020.

Pre účely tohto manuálu sú popísané :

  • postupy účtovania opravných položiek;
  • transakcia pre export dát – podklad exportovaný platobnou jednotkou zo systému ISUF pre riadiaci orgán na prehodnotenie tvorby, zníženia alebo zrušenia opravných položiek;
  • transakcia pre import dát - podklad importovaný platobnou jednotkou do systému ISUF prehodnotený riadiacim orgánom z pohľadu tvorby, zníženia alebo zrušenia opravných položiek;
  • prehľad zaúčtovaných dokladov k opravným položkám;
  • prehľad pohľadávkových dokladov a opravných položiek;
  • prehľad splátkových kalendárov po lehote splatnosti;
  • preúčtovanie dlhodobých pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.12. bežného roka;
  • transferový zápis k nevyinkasovaným pohľadávkam účtovaným do výnosov v bežnom roku na platobnej jednotke.

Manuál je určený pre účtovníka platobnej jednotky a certifikačného orgánu.

Manuál verzia 1.0 nadobúda účinnosť dňa 03.12.2019.