Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Analýza možností úpravy Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

Európska komisia za účelom zmiernenia dopadov hospodárskej a finančnej krízy navrhuje zvýšiť zálohové platby poskytnuté členským krajinám. V nadväznosti na uvedené Európska komisia pristúpila k revízii nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Uvedená možnosť bola prezentovaná na zasadnutiach Pracovnej skupiny pre štrukturálne opatrenia dňa 18. 12. 2008, kde v návrhu na zmenu v odseku 10 uvádza, že za účelom rýchlejšej implementácie budú zvýšené zálohové platby pre členské krajiny. Zároveň v tom istom dokumente v odseku 7 Európska komisia zdôrazňuje možnosť jednotlivých členských krajín vyplácať zálohové platby prijímateľom  zo súkromného sektora.

Analýza možností úpravy Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len "Analýza") je MF SR vypracovaná v nadväznosti na úlohu B.4 z uznesenia vlády SR č. 169/2009 zo dňa 25. februára 2009, ktorým bola prijatá "Správa o aktuálnych otázkach implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu". Cieľom Analýzy je zistiť možnosti rýchlejšieho využitia prostriedkov zálohových platieb, ktoré Európska komisia poskytla SR na mimorozpočtové účty certifikačného orgánu s cieľom flexibilnejšieho vyplácania finančných prostriedkov prijímateľom na realizáciu projektov.

MF SR identifikovalo nasledovné možnosti v rámci uplatňovania systému finančného riadenia so zapojením zálohovej platby poskytnutej na mimorozpočtové účty certifikačného orgánu:

 Otváranie XML súborov 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Analýza možností úpravy Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.