Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 14/2007-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2007

Vzhľadom na špecifiká rozpočtových pravidiel, informačných systémov ITMS, ISUF, RIS a Štátnej pokladnice pri ukončení rozpočtového roka 2007 a rozpísanie parlamentom schváleného rozpočtu v systéme RIS všetkými kapitolami 1. februára 2008, usmernenie svojím obsahom upresňuje podmienky a lehoty pre spracovanie žiadostí o platbu konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, súhrnných žiadostí o platbu a podmienky viazania výdavkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V usmernení sú definované povinnosti pre platobný orgán, platobné jednotky, konečných prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie a správcov kapitol, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny v nadväznosti
na ukončenie rozpočtového roka 2007. 

Platobné jednotky a rozpočtové útvary správcov kapitol v spolupráci s riadiacimi orgánmi sú povinné zabezpečiť informovanie všetkých dotknutých konečných prijímateľov - štátne rozpočtové organizácie, ktorí realizujú projekty v rámci programov ich rozpočtovej kapitoly.

Za účelom dosiahnutia bezproblémového plnenia potrebných úloh a povinností v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2007 a zahájením rozpočtového roka 2008 si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie termínov a postupov špecifikovaných týmto usmernením. 

Dátum vydania:  05. 11. 2007

Dátum účinnosti: 05. 11. 2007

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2007
  7. Usmernenie č. 14/2007-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2007

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.