Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projekt Jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva (2005 - 2008)

V rámci projektu reformy riadenia verejných financií (2002 - 2006) sa uskutočnila analýza vtedajšieho stavu štátneho účtovníctva a účtovníctva verejného sektoru, z ktorej vyplynuli odporúčania a kroky, ktoré by malo MF SR v blízkej budúcnosti vykonať. Tieto odporúčania vyústili do zadefinovania projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva.

Cieľom projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva bolo zabezpečiť porovnateľnosť výstupov účtovníctva verejného sektora Slovenskej republiky v rámci krajín Európskej únie. Tento cieľ bolo možné zabezpečiť prijatím princípov medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor a ich aplikáciou do národnej legislatívny upravujúcej účtovníctvo organizácií štátneho sektora.

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (International Public Sector Accounting Standards) vydávané IPSASB (The International Public Sector Accounting Standards Board) sú platformou, ktorú pre zjednotenie štátneho účtovníctva a účtovníctva verejného sektora odporúčajú experti a ktorú v minulosti prijala väčšina krajín Európskej únie. Hlavnou výhodou týchto štandardov je to, že sú odvodené od medzinárodných účtovných štandardov pre súkromný sektor (IAS/IFRS), a teda poskytujú jednotnú bázu pre konsolidáciu údajov za verejný sektor, z ktorých sa následne pripravujú výkazy podľa ESA 2010 a GFS 2001.

Na základe analýzy právneho stavu v roku 2005 bolo skonštatované, že najväčšie rozdiely medzi národnou legislatívou upravujúcou účtovníctvo verejného sektora a princípmi uplatňovanými v Medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor boli identifikované v účtovníctve štátneho sektora a samosprávy t.j. v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné reformovať resp. vypracovať novú metodiku najskôr pre štátny sektor a samosprávu.

Základnými nedostatkami postupov účtovania platných do roku 2008 pre štátny sektor a samosprávu bolo predovšetkým:

Po uplatnení princípov IPSAS, predovšetkým akruálneho princípu, malo účtovníctvo štátneho sektora (a neskôr účtovníctvo celého verejného sektora) predstavovať informačnú sústavu, ktorá zaznamenáva, analyzuje, klasifikuje, sumarizuje a interpretuje výsledky finančných a ekonomických činností jednotiek verejného sektora a ich vplyvy, s cieľom:

Riešením nedostatkov účtovníctva štátneho sektora a samosprávy, ktoré vyplynuli z analýzy vtedy platného stavu v tejto oblasti bola realizácia Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, ktorý pozostával z niekoľkých krokov

Základný cieľ projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva sa mal dosiahnuť realizáciou troch čiastkových cieľov zameraných na 1.) metodiku účtovania a vykazovania, 2.) systémovú podporu aplikácie novej metodiky účtovania a vykazovania a 3.) kvalitu vzdelania účtovníkov v štátnom a verejnom sektore. Samotná realizácia projektu bola pôvodne časovo rozvrhnutá na obdobie rokov 2005 - 2007 s finančným zabezpečením zo štátneho rozpočtu (v rámci rozpočtu Ministerstva financií SR) a prostriedkov EÚ nasledovne:

Etapa Obdobie

1.) riadenie projektu

(vytvorenie projektového tímu za účasti zahraničného experta)

2005 - 2007

2.) príprava novej metodiky

(zmeny v legislatíve umožňujúca implementáciu nových štandardov, návrh novej účtovej osnovy a nových postupov)

2005

3.) školenia a vzdelávanie sa

(aplikácia nových princípov v praxi)

2005 - 2007

4.) implementácia návrhu

(implementácia pilotného projektu na vybraných kapitolách ŠR)

2006

5.) legislatívny proces

(pripomienkovanie návrhu novej legislatívy, nových postupov účtovania, opatrení MFSR)

2006

6.) implementácia

(prechod z účtovníctva a výkazníctva založeného na hotovostnej báze na účtovníctvo a výkazníctvo na akruálnej báze)

1.1.2007

7.) konsolidované finančné výkazy

(zostavovanie prvých konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe SR)

30.4.2008

Napriek tomu, že plnenie čiastkových úloh vyplývajúcich zo schváleného harmonogramu prebiehalo úspešne, vyhlásenie predčasných parlamentných volieb neumožnilo legislatívne zabezpečiť implementáciu od 1. januára 2007. Reálny termín implementácie bol 1. január 2008, čo na jednej strane spôsobilo sklz v realizácii projektu o jeden rok, na druhej strane však poskytlo dlhší časový úsek pre školenia účtovníkov a užívateľov výstupov z účtovníctva, ako aj na realizáciu pilotných projektov.

Etapa Obdobie
Reálna implementácia nových postupov účtovania pre ROPO, ŠF, obce a VÚC 1.1.2008
Zostavenie prvých konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe (s údajmi za rok 2009) 2010
Prvý audit konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe (s údajmi za rok 2010) 2011
Zostavenie prvej súhrnnej účtovnej závierky a výročnej správy štátu (s údajmi za rok 2011) 2012

  Bližšie informácie nájdete v úplnom znení správ o projekte ako aj v prezentáciách MF SR: 

Ministerstvo financií SR v spolupráci s externými odborníkmi zostavilo školiace materiály pre školenia účtovníkov verejnej správy, ktoré boli poskytované pre účastníkov bezplatne, rozdelené do tematických blokov. Celkovo sa medzi rokmi 2006 - 2008 na týchto školeniach zúčastnilo viac ako 10 000 účastníkov zo štátnej správy ako aj samosprávy.  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Projekt Jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva (2005 - 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.