Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Maastrichtský dlh verejnej správy

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú prezentáciu údajov o dlhu verejnej správy podľa metodiky tzv. maastrichtského dlhu. Maastrichtský dlh je definovaný ako dlh určený pre účely procedúry nadmerného deficitu (EDP). Jeho pomer k HDP je jedným z maastrichtských kritérií (maximálne 60 %), používaných pri hodnotení kvality verejných financií krajín Európskej únie. Podľa ESA 2010 príručky vládneho deficitu a dlhu je maastrichtský dlh vymedzený nasledovne:

Maastrichtský dlh predstavuje konsolidovaný súčet všetkých nesplatených záväzkov sektora verejnej správy ku koncu roka, resp. štvrťroka v menovitej (nominálnej) hodnote, ktoré vznikli na základe prijatých vkladov, emitovaných cenných papierov iných ako akcie (okrem finančných derivátov) a prijatých pôžičiek, ale zásadne bez záväzkov z nesplatených úrokov. Súčasťou prijatých pôžičiek sú aj imputované pôžičky (napr. hodnota majetku nadobudnutého prostredníctvom finančného prenájmu).

Menovitá hodnota sa rovná zmluvne dohodnutej sume, ktorú bude musieť verejná správa zaplatiť veriteľom v deň splatnosti. Ak ide o záväzky v cudzej mene, ich hodnota sa prepočítava na slovenskú menu kurzom ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Sektor verejnej správy tvoria všetky verejné netrhové inštitucionálne (účtovné) jednotky. V súčasných podmienkach slovenskej ekonomiky tvoria sektor verejnej správy tieto inštitucionálne jednotky: ústredné rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, Slovenská konsolidačná, a.s., Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, verejné vysoké školy, Rozhlas a televízia Slovenska, Sociálna poisťovňa, zdravotné poistenie, príspevkové organizácie zaradené do sektora verejnej správy, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie, obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, dopravné podniky, podnikateľské subjekty a zdravotnícke zariadenia zaradené do sektora verejnej správy.

Konsolidácia - pre potreby vymedzenia dlhu verejnej správy ide o vylúčenie záväzkov a recipročných pohľadávok, ktoré vznikli medzi jednotkami sektora verejnej správy.

Za štandardnú súčasť prezentácie výšky dlhu sa považuje aj štruktúrovanie celkovej hodnoty dlhu podľa dlhových nástrojov (úvery, dlhopisy), podľa času (krátkodobý, dlhodobý), podľa rezidentov (domáci, zahraniční veritelia) a podľa meny (EUR, USD, JPY, CHF, CZK, NOK).

 Dlh verejnej správy - kalendár

Dlh verejnej správy štvrťročný

Dlh verejnej správy štvrťročný

Dlh verejnej správy ročný

Dlh verejnej správy ročný

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Finančná štatistika verejnej správy
  4. Maastrichtský dlh verejnej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.