Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Metodika a vzorová zmluva o GES

Metodika GES pre verejný sektor

Metodické usmernenie primárne vychádza z Koncepcie a reflektuje novelu zákona o energetickej efektívnosti a ostatných súvisiacich zákonov. 

Metodika sa venuje: (1) systému energetickej služby na Slovensku a možnosti jeho využitia vo verejnej správe, (2) systému analýzy požiadaviek na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov, technickej asistencii smerujúcej k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov štátnej správy a identifikácii vhodných projektov pre GES, (3) procesu a životnému cyklus zmlúv o GES, (4) prehľadu vybraných základných princípov projektov GES, (5) účtovným aspektom súvisiacich s GES, (6) základným právnym aspektom vstupu subjektu verejnej správy do zmlúv o GES (v súlade s účinnou legislatívou) a (7) opisu daňových aspektov pre poskytovateľa GES.

MF SR zároveň v záujme lepšej informovanosti pripravilo pre verejných, ale aj súkromných subjektov vzorový, resp. modelový príklad GES [], ktorý jednoduchou formou opisuje jednotlivé kroky a následný finančný mechanizmus vyplývajúce zo vzorovej zmluvy.


Vzorová zmluva o GES pre verejný sektor

Okrem metodiky sa MF SR iniciatívne rozhodlo pripraviť vzorovú zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Oficiálne je zmluva zverejnená na webovej stránke MH SR, aktualizovaná 11.februára 2020.

Vzorová zmluva bola oficiálne konzultovaná s Eurostatom, ktorý posúdil, či sú riziká v tejto zmluve dostatočne prenesené na poskytovateľa GES a či spĺňa podmienky, aby sa záväzky vyplývajúce z takejto zmluvy nezapočítavali do verejného dlhu. Pri príprave vzorovej zmluvy MF SR aktívne spolupracovalo s medzinárodnou advokátskou kanceláriou White & Case

K príprave vzorovej zmluvy so všetkými náležitosťami, ktoré vyplynuli z materiálov od Eurostatu, viedli skúsenosti s PPP projektami, kedy v prípade PPP projektov Eurostat zmluvy posudzuje jednotlivo a rozhoduje, či tieto projekty budú alebo nebudú štatisticky vykazované na súvahe verejnej správy. Výhodou takejto vzorovej zmluvy je aj to, že všetky verejné subjekty ju môžu použiť ako podklad pre VO na poskytovateľa GES a teda nebudú musieť od základov pripravovať zmluvu, ktorá je v súlade s materiálmi od Eurostatu, pomocou vlastných kapacít, čo by bolo v mnohých prípadoch (hlavne pri menších subjektoch, napr. obciach) finančne náročné.

Zároveň, pre lepšie pochopenie platobného mechanizmu vyplývajúceho z tejto zmluvy, MF SR zverejnilo informatívny dokument k platobnému mechanizmu.

Aktualizácia Vzorovej zmluvy o GES pre verejný sektor - 11. februára 2020

V nadväznosti na zverejnenie vzoru zmluvy o energetickej efektívnosti prebehli konzultácie s bankami. Tie nás upozornili na niektoré ustanovenia v zmluve, ktoré by bankám výrazne napomohli v možnosti poskytovať financovanie na takéto typy projektov. Na základe analýzy sa MF SR rozhodlo pozmeniť niektoré ustanovenia v zmluve. Zmeny boli následne prekonzultované aj so Štatistickým úradom SR a Eurostatom. Aktualizovaná verzia zmluvy bola oficiálne zverejnená na webovej stránke MH SR 11. februára 2020.

Pre lepšiu prehľadnosť sú v nasledujúcom súbore vyznačené zmeny aj s odôvodnením priamo v priloženej zmluve v track changes:


Vybrané základné princípy vzorovej zmluvy o GES

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Garantované energetické služby
  4. Metodika a vzorová zmluva o GES

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.