Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Daňové zaťaženie cigariet

Popis: a. Výpočet aktuálneho daňového zaťaženia cigariet b. Dopad zmeny sadzieb daní ...

Štruktúra sadzieb spotrebných daní tabakových výrobkov je v rámci Európskej únie v súčasnosti upravená smernicou Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/118/ES. Jednou z najdôležitejších legislatívnych zmien v kontexte uvedenej smernice je prechod od koncepcie najpopulárnejšej cenovej kategórie k váženej priemernej maloobchodnej cene (WAP), pričom minimálna spotrebná daň sa vzťahuje na všetky cigarety. Dôsledkom prechodu je okrem iného aj využitie WAP ako referencie na meranie podielu špecifickej časti spotrebnej dane v rámci celkového daňového zaťaženia.
 

Vážená priemerná maloobchodná predajná cena (WAP) sa vypočíta ako podiel celkovej hodnoty všetkých cigariet uvedených do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového počtu cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Stanovuje sa každý rok najneskôr do 1. marca na základe údajov týkajúcich sa všetkých takýchto uvedení pre spotrebu do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Smernica definuje nasledujúce kritériá, ktoré musia byť splnené súčasne:

  1. Celková výška spotrebnej dane (špecifická časť dane a percentuálna časť dane bez DPH) z cigariet v súčasnosti musí predstavovať minimálne 57% WAP ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu;
  2. Odhliadnuc od WAP ceny nesmie byť spotrebná daň nižšia ako 64 EUR na 1000ks  cigariet.

Percento špecifickej časti spotrebnej dane z výšky celkového daňového zaťaženia cigariet sa stanovuje vo vzťahu k váženej priemernej maloobchodnej predajnej cene. Do 31. decembra 2013 špecifická časť spotrebnej dane nesmie byť menej ako 5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu:

  1. špecifickej časti spotrebnej dane;
  2. proporcionálnej časti spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty vyrubenej z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny.

Od 1. januára 2014 špecifická časť spotrebnej dane z cigariet nesmie byť menej ako 7,5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia.

Harmonogram zvyšovania daňového zaťaženia cigariet

Obdobie % z WAP* EUR/1000 SKK
1.1.2003 38,0 20,0
1.1.2004 42,0 24,0
1.1.2005 45,0 29,0
1.12006 48,0 35,0
1.1.2007 51,0 43,0
1.1.2008 54,0 52,0
1.1.2009 57,0 64,0
1.1.2014 60,0 90,0

*WAP - vážená priemerná maloobchodná predajná cena. Do roku 2010 boli stanovené minimálne sadzby dane na základe MOC - maloobchodnej ceny spotrebiteľského balenia.

Súčasná štruktúra sadzieb už nie je určená len na kus cigarety, ale odráža aj cenovú úroveň cigariet. Znamená to, že drahšie cigarety sú v absolútnej výške zaťažené vyššou spotrebnou daňou a naopak. Relatívna komplikovanosť súčasného spôsobu nastavenia sadzieb dane viedla IFP k tomu, aby na svojej internetovej stránke sprístupnil "kalkulačky", ktoré by umožnili sledovať daňové zaťaženie cigariet aj širokej verejnosti.

IFP pripravil dva typy kalkulačky:

1) Kalkulačka pre výpočet aktuálneho daňového zaťaženia cigariet umožňuje zistiť, koľko všetkých daní (spotrebné dane, DPH) zaplatia spotrebitelia z jednej cigarety, prípadne krabičky cigariet. Úroveň daňového zaťaženia je sledovaná cez viacero indikátorov, pričom jedným z výstupov je aj ukazovateľ pre posúdenie minimálnych požiadaviek EÚ.

 

2) Kalkulačka pre výpočet dopadu zmeny sadzieb umožňuje kvantifikovať dopad zmeny sadzieb daní na konečné ceny cigariet. Spotrebitelia pomocou tejto kalkulačky môžu zistiť, aké by mali byť nové ceny cigariet po započítaní vplyvu nových sadzieb daní. Výpočet je založený na predpoklade, že cena cigariet bez daní ostane po zmene sadzieb daní rovnaká ako pred zmenou.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Kalkulačky
  5. Daňové zaťaženie cigariet

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.