Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

3. Zamrazte minimálnu mzdu na budúci rok (júl 2020)

Navrhujeme zamraziť minimálnu mzdu (MM) pre rok 2021 a do budúcnosti stanoviť MM ako 50 % prognózovanej priemernej mzdy v danom roku. Minimálna mzda tak bude rásť v súlade s ekonomickými fundamentmi. Ak sa budúci rok zvýši minimálna mzda podľa súčasného znenia zákona na 60 % priemernej mzdy z roku 2019, teda na 656 eur, prevládnu negatívne vplyvy vyššej minimálnej mzdy a oddiali sa ekonomické oživenie po koronakríze. Kedy, ak nie teraz, prichádza čas opraviť slabšie stránky súčasného zákona o MM?

 

Škodlivosť súčasného nastavenia zákona o minimálnej mzde

Hoci výskum v oblasti dopadov MM na zamestnanosť väčšinou poukazuje na nulový alebo mierne negatívny agregátny vplyv (Neumark a Corella, 2019), súčasná ekonomická situácia a znenie zákona o MM predstavujú nebezpečný kokteil, ktorý bude pôsobiť ako prekážka zamestnávania nových pracovníkov. Obdobie s vyššou nezamestnanosťou po kríze tak môže trvať výrazne dlhšie a pribrzdí sa aj oživenie ekonomiky. Ohrozené bude najmä zamestnávanie nízkopríjmových a menej kvalifikovaných ľudí. V šiestich bodoch uvedieme, prečo navrhujeme pre tento rok zamraziť MM:

 

Ako sa nastavuje MM v zahraničí ?

Jednotlivé štáty berú do úvahy mnohé ekonomické a sociálne faktory a líšia sa aj v oblasti právnej úpravy jej stanovovania. Zvyčajne sa zohľadňuje produktivita práce, zamestnanosť, celková mzdová úroveň, či ekonomický cyklus. Zo sociálneho hľadiska mnohé štáty sledujú to, aby MM reflektovala cenovú hladinu, rast životných nákladov a zabezpečila dôstojnú životnú úroveň pracujúcich. Toto všetko je implicitne obsiahnuté aj v návrhu IFP na rozdiel od súčasného znenia zákona. Rast miezd v aktuálnom roku totiž vždy reflektuje produktivitu práce, cenový vývoj a ekonomický cyklus. Rast miezd spred dvoch rokov reflektuje aktuálny ekonomický vývoj iba v období stabilného rastu, v čase krízy vôbec.

Na medzinárodnej úrovni existuje široká škála rôznych právnych úprav určovania minimálnej mzdy. Napríklad zvyšovanie MM v Holandsku závisí od zmeny priemerných platov, pričom môže byť odmietnuté, ak by jej zvýšenie mohlo ohroziť zamestnanosť. V Estónsku sa nárast MM vypočítava na základe odhadovaného rastu produktivity práce a rastu reálneho HDP.[3] Belgicko, Luxembursko a Malta ju naviazali na vývoj spotrebiteľských cien v hospodárstve. Francúzsko používa zmiešaný mechanizmus založený na raste cien a miezd. [4]  Oproti tomu v Českej republike neexistuje záväzný automatický mechanizmus úpravy MM. Jej výška je stanovená vládnym nariadením avšak s prihliadnutím na vývoj miezd a spotrebiteľských cien.[5] Na medzinárodnej úrovni existuje široká škála rôznych právnych úprav určovania MM.

Ako správne nastaviť úroveň minimálnej mzdy ?

Ako najvhodnejší model na stanovenie minimálnej mzdy navrhujeme stanoviť MM ako 50% prognózovanej priemernej mzdy v hospodárstve na daný rok. Ide o priemerný podiel MM za roky 2019 a 2020, kedy MM dosiahla 48 resp. 52 % priemernej mzdy. Zároveň ide o podiel, na ktorý sa v roku 2021 dostaneme, ak sa rozhodneme zamraziť súčasnú MM. To umožňuje od roku 2022 pokračovať vo zvyšovaní MM prirodzeným tempom v súlade s rastom priemernej mzdy v ekonomike. A aké by boli výhody?

 

Regionálna minimálna mzda

Neodporúčame zavádzať regionálne diferencovanú minimálnu mzdu. Dôvodom je najmä prehĺbenie existujúcich regionálnych rozdielov a z chudobných regiónov je veľký odtok pracovnej sily.[6] Už teraz viac ako 30 % pracujúcich v Bratislavskom kraji tvoria dochádzajúci pracovníci. Navyše, každý rok sa do Bratislavy a okolia trvalo presťahuje vyše 5 tisíc ľudí v aktívnom veku (po očistení o odchody)  V ekonomicky rozvinutých regiónoch s vyššou produktivitou práce je dostatočná konkurencia a mobilita zamestnancov, ktorá generuje vyššie mzdy.  

Regionálne diferencovaná MM vytvorí priestor na jej obchádzanie. Napríklad firmy by si mohli formálne zmeniť adresu sídla a prevádzky a umelo si znížiť mzdové náklady.

Zavedenie regionálnej MM má zmysel v krajine, kde sú príliš veľké ekonomické rozdiely a jednotlivé regióny sú dostatočne veľké a majú samostatné trhy práce (napr. štáty USA alebo západné a východné Nemecko). Na Slovensku nie sú dostatočne veľké regióny, ktoré by spĺňali podmienku samostatných trhov práce. S prižmúrenými očami môžeme hovoriť o Bratislavsko-Trnavskej aglomerácii. Diferencovaná MM na úrovni krajov alebo okresov nie je vhodným riešením.

 


[1] Dostupné na: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16151.pdf

[2] Hodnoty na horizontálnej osi predstavujú kvantitatívny vplyv zvýšenia MM na zamestnanosť. Napr. negatívne hodnoty hovoria o tom, že po zvýšení MM dochádza k poklesu zamestnanosti skúmaných skupín zamestnancov. Zvislá os predstavuje podiel skúmaných štúdií v metaštúdii Do Minimum Wages Reduce Employment in Developing Countries? A Survey and Exploration of Conflicting Evidence. Dostupné na: https://www.nber.org/papers/w26462

[3] Eurofound 2019. Dostupné na: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19028en.pdf

[4] Van Gyes, Herreweghe, Smits a Vandekerckhove 2018 . Dostupné na: https://www.etui.org/fr/content/download/34712/341292/file/Chapter+3.pdf

[5] §111 Zákona č. 262/2006 Sb.

[6] Koľko je na Slovensku cépečkárov?

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Blogy
  5. 3. Zamrazte minimálnu mzdu na budúci rok (júl 2020)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.