Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Najčastejšie kladené otázky

Je odborná knižnica MF SR otvorená aj pre verejnosť?

 
Áno, knižnica ministerstva je prístupná aj verejnosti.

Kedy sú stránkové hodiny?

 
Pre verejnosť každý pracovný deň od 8.30do 12.00 hod.

Kde sa nachádza knižnica MF SR? Ako sa dostanem s MHD do knižnice?

 
Adresa: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5; vchod z Kýčerského ulice cez vrátnicu; knižnica je na prízemí, č. dv. 32. Mestská doprava (MHD): električkou v smere Hlavná stanica (č. 2, 3, 8, 13), zastávka Žilinská alebo trolejbusmi (č. 201, 204, 209, 210) a autobusmi (č. 61, 74) v smere Hlavná stanica, zastávka Karpatská alebo autobusmi č. 83, 84, 93) zastávka SAV s pokračovaním cez Leškovú ulicu.

Akú literatúru nájdem vo vašej knižnici?

 
V knižnici sa nachádza odborná literatúra a periodiká z oblasti verejných financií, ekonomiky, práva, finančných trhov, účtovníctva, daňovníctva, slovenské aj české zbierky zákonov, Finančný spravodajca, vestníky ministerstiev, denná tlač a pod.

Aké sú podmienky registrácie v odbornej knižnici MF SR?

 
Aká je výška registračného poplatku? Používatelia knižnice z radov verejnosti sa neregistrujú v knižnici ako čitatelia a neplatia ani žiadny poplatok. Upozorňujeme však, že pri vstupe do budovy ministerstva sú povinní preukázať sa službe na vrátnici občianskym preukazom. A pri vstupe do knižnice sú povinní zapísať sa už len do knihy návštev kvôli knižničnej štatistike.

Môžem si literatúru, o ktorú budem mať záujem, od vás aj vypožičať?

 
Odborná knižnica MF SR je prístupná verejnosti, ale bez možnosti vypožičať si literatúru absenčne, t. zn. mimo priestorov knižnice. Literatúru môžete prezenčne študovať len v priestoroch knižnice.

Nájdem vo vašej knižnici informácie o štátnom rozpočte, jeho plnení a štátnom záverečnom účte? Môžem si niektoré informácie z týchto materiálov skopírovať?

 
Áno, dané informácie sa v našej knižnici nachádzajú v tlačenej forme a z uvedených materiálov je možné vyhotoviť xerokópie zdarma. Informácie za posledné roky sú dostupné aj na webovej adrese http://www.finance.gov.sk . Na ľavom navigačnom stĺpci zvoľte v menu „Verejné financie“ alebo „Štátne výkazníctvo“.

Môžem si z ostatnej odbornej literatúry, ktorá ma bude zaujímať, niektoré časti aj skopírovať? Koľko stojí jedna kópia?

 
Odbornú literatúru (s výnimkou publikácií, ktorých autorom je MF SR) nie je možné kopírovať v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z. z. Služby nespoplatňujeme. Literatúru je možné v knižnici preštudovať, urobiť si výpisky, prípadne doniesť si vlastný notebook, do ktorého si môžete robiť priamo zápisky. Taktiež odporúčame využiť vlastný digitálny fotoaparát. Týmto spôsobom však umožňujeme získavať digitálne kópie len na štúdijné účely.

Nájdem vo vašej knižnici aj zákony Slovenskej republiky v anglickom jazyku?

 
Niektoré staršie zákony sa nachádzajú v našom fonde aj v anglickom jazyku. Podrobné informácie o našom fonde získate prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je prístupný na webovej stránke ministerstva http://www.finance.gov.sk, položka „Informačný servis“, podpoložka „Odborná knižnica, časť „Elektronický katalóg publikácií“.

Aké sú u vás možnosti prístupu k slovenským zákonom a právnym predpisom?

 
Knižnica sprístupňuje celú retrospektívu tlačenej zbierky zákonov od r. 1917 (zviazané ročníky). Ďalej sú k dispozícii právne predpisy v elektronickej forme z informačného systému JASPI vystavovaného na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR a z databázy Zbierka zákonov SR na CD-ROM nosiči (mesačná aktualizácia, pdf formát). Ojedinele poskytujeme právne predpisy aj z online produktu EPI.

Mám ako verejná osoba vo vašej knižnici prístup k Zbierke zákonov SR? Ktoré ročníky zbierky zákonov sa nachádzajú vo vašej odbornej knižnici? Je možné niektorý zo zákonov skopírovať?

 
Všetci naši používatelia majú umožnený prístup k zákonom Slovenskej republiky. Naša knižnica disponuje kompletným archívom zbierok zákonov. V prípade záujmu je možné konkrétny zákon vytlačiť z elektronického archívu zbierky zákonov na CD nosiči, prípadne vyhotoviť fotokópiu z tlačenej zbierky zákonov.

Máte k dispozícii Finančného spravodajcu v elektronickej podobe? Dajú sa tieto informácie poslať napr. elektronickou poštou?

 
Vestník Finančný spravodajca máme v elektronickej podobe len od r. 1997. Informácie z ročníkov, ktoré sú k dispozícii v elektronickej forme, je možné zaslať aj elektronickou poštou. Finančný spravodajca v celej retrospektíve (teda aj ročníky pred r. 1997) je k dispozícii v tlačenej podobe, jednotlivé ročníky sú zviazané. Z tlačených a zviazaných vestníkov informácie na požiadanie kopírujeme a zasielame Slovenskou poštou (len žiadateľom mimo územia Bratislavy).

Môžete mi poslať na moju poštovú adresu, prípadne faxom, kópiu konkrétneho rozhodnutia (materiálu) MF SR uverejneného vo Finančnom spravodajcovi?

 
Áno, tieto služby poskytujeme žiadateľom, ktorí nie sú z Bratislavy. Bratislavčania môžu požiadať o zaslanie rozhodnutia do svojej e-mailovej schránky alebo si môžu prísť vyzdvihnúť fotokópií rozhodnutia osobne.

Nájdem vo vašej knižnici aj vestníky ministerstiev?

 
Samozrejme, v našej odbornej knižnici sprístupňujeme aj vestníky ministerstiev. Informácie v elektronickej forme sú k dispozícii taktiež na webovej stránke ministerstva financií http://www.finance.gov.sk, položka „Informačný servis“, podpoložka „Odborná knižnica“, časť „Fond periodickej tlače“ – zoznam ročníkov periodickej tlače.

Môžem si prísť preštudovať do knižnice webové sídlo vášho ministerstva, prípadne aké sú poplatky za využívanie internetu?

 
Odborná knižnica umožňuje prístup na webové sídlo ministerstva financií http://www.finance.gov.sk svojim používateľom bezplatne počas stránkových hodín. Prístup na iné webové sídla (okrem webových sídiel vrcholových orgánov štátnej správy) neumožňujeme. V knižnici nie je verejný internet.

Kde nájdem zoznam literatúry nachádzajúcej sa vo vašej knižnici? Máte nejaký katalóg?

 
Zoznam literatúry, ktorá sa nachádza vo fonde odbornej knižnice MF SR, nájdete prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je prístupný na webovej stránke ministerstva financií. Nájdete ho pod položkou „Informačný servis“ nachádzajúcou sa v ľavom navigačnom stĺpci. Kliknutím na túto položku sa dostanete na ďalšiu úroveň, kde uvidíte aj podpoložku „Odborná knižnica“, ktorej súčasťou je „Elektronický katalóg publikácií“. Kliknutím na elektronický katalóg sa vám otvorí vyhľadávací formulár, kde máte možnosť vyhľadávania jednotlivých publikácií podľa niekoľkých rešeršných kritérií, napr. autor, názov, kľúčové slová.

Za akých podmienok môžem využívať priestory knižnice?

 
Prístup do odbornej knižnice majú aj neregistrovaní používatelia. Títo návštevníci sú povinní odložiť si kabáty alebo vetrovky, aktovky, tašky a pod. do skrinky na chodbe vedľa vstupu do knižnice. Kľúčik sa nachádza u službukonajúceho konzultanta v knižnici. Po vstupe do knižnice je potrebné zapísať sa do knihy návštev slúžiacej na štatistické účely. V študovni sa chovajte ticho a ohľaduplne k ostatným používateľom. Nekonzumujte nápoje a potraviny, vypnite mobilné telefóny. Prenosné prístroje pre prácu s textom (napr. notebook, fotoaparát) je možné používať len so súhlasom pracovníka knižnice. Prehliadnuté dokumenty z voľného výberu na policiach vráťte späť na ich miesto na polici. V študovni môžete študovať aj dokumenty z iných knižníc a vlastné materiály. O týchto materiáloch je však potrebné informovať konzultanta ihneď pri príchode do knižnice.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Verejnosť
  2. Knižnica
  3. Najčastejšie kladené otázky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.