Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projekty Prechodného fondu v rezorte MF SR

Od roku 2004 bol podľa Prístupovej zmluvy Slovenskej republiky k Európskej únii program PHARE nahradený Prechodným fondom na obdobie 2004-2006, ktorého cieľom bolo poskytovať pomoc novým členským krajinám v oblasti posilňovania administratívnych a inštitucionálnych kapacít a pre zabezpečenie implementácie legislatívy ES v oblastiach, ktoré nemohli byť financované zo štrukturálnych fondov. Čerpať prostriedky z Prechodného fondu boli oprávnené krajiny: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

Konečný zoznam vybraných projektov, ktorý bol pod názvom Národný program Prechodného fondu 2004, 2005, resp. 2006 schválený vládou SR pre daný rok, bol predkladaný na notifikáciu Európskej komisii. Následne Európska komisia vydala „Rozhodnutie EK o finančnom príspevku Prechodného fondu na posilnenie inštitucionálnej kapacity Slovenskej republiky“, vždy pre príslušný rok 2004, 2005 a 2006 (“Comission Decision on the financial contribution of Transition Facility for strengthening institutional capacity to the Slovak Republic) s návrhom financovania jednotlivých projektov vo forme Finančného návrhu (Financing Proposal).

Pre kontrahovanie projektov platilo pravidlo N+2 a pri vyplácaní projektov pravidlo N+3: napr. projekty financované z Finančného návrhu 2004 museli byť nakontrahované do 15. 12. 2006 (2004 + 2) a vyplácanie muselo byť ukončené do 15. 12. 2007 (2004 + 3). Implementácia projektov Prechodného fondu prebiehala do konca roku 2009 (Prechodný fond 2006 + 3). V súčasnosti sa realizuje ex-post monirotovacia a hodnotiaca fáza programového cyklu, ktorá bude ukončená k 30. 6. 2013.

Rozpočet pre program Prechodný fond pre Slovenskú republiku bol stanovený vo výške 15,7 mil. € na rok 2004, 10 mil. € na rok 2005 a 5 mil. €. na rok 2006.

Všetky finančné memorandá pre Slovensko, ako aj projekty podporené v rokoch 1998 až 2006 z prostriedkov Európskej komisie, je možné nájsť na webovej stránke Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415442

Projekty Prechodného fondu realizované v rezorte MF SR

Prechodný fond 2004

Názov a číslo projektu Konečný užívateľ Partnerská inštitúcia

Forma realizácie

Trvanie projektu

Rozpočet

Cieľ projektu
       
       

2004/016-764.02.02

Systémové zmeny v daňovej kontrole

Daňové riaditeľstvo SR Ministry of Taxation, Central Customs and Tax Administration, Dánsko

twinning

09/2005 – 09/2007

1 154 500 €

Zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly zavedením systémových zmien a zavedením analýzy rizika pri kontrole DPH vo vzťahu k nadmerným odpočtom a vlastnej daňovej povinnosti a následného výberu daňovníkov na kontrolu DPH.
       
       

2004-016-764.02.03

Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov

Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, Ministerstvo financií SR Konzorcium: Northern Ireland Public Sector Enterprises Ltd., Veľká Británia (senior partner) a The Swedish National Financial Management Authority, Švédsko (junior partner)

twinning

09/2005 – 10/2006

680 000 €

Vytvorenie nadstavbového stupňa permanentného vzdelávania vnútorných audítorov vo verejnej správe.
       
       

2004/016-764.02.01

Posilnenie riadenia verejných financií – Zlepšenie účtovníckych a výkazníckych systémov verejných financií

Sekcia štátneho výkazníctva,

Ministerstvo financií SR

Konzorcium KPMG Slovensko, spol. s r.o. a PricewaterhoseCoopers Slovensko, s.r.o.

technická asistencia

12/2005 – 10/2007

1 500 000 €

Zlepšenie makroekonomického výkonu a fiškálnej transparentnosti a splnenie určitých požiadaviek vychádzajúcich z „Acquis Communautaire“, týkajúce sa rozpočtu EK, finančných vzťahov a výkazníckych povinností.
       
       

2004/016-764.02.01

Posilnenie riadenia verejných financií – Podpora fungovania Štátnej pokladnice

Štátna pokladnica CSC Computer Science spol. s.r.o.

technická asistencia

2006

200 000 €

Podpora finančnému riadeniu, plánovaniu a predbežnej finančnej kontroly v súlade so štandardami EÚ.
       
       
Posilnenie riadenia verejných financií – Posilnenie systému monitorovania a hodnotenia verejných fondov

Sekcia rozpočtovej politiky,

Ministerstvo financií SR

PricewaterhouseCoopers, s. r. o.

technická asistencia

2005-2007

500 000 €

Posilnenie systému monitorovania a hodnotenia verejných prostriedkov vrátane prostriedkov EÚ.
       
       

2004/016-823

Posilnenie systému kontroly na vonkajšej hranici EÚ

Colné riaditeľstvo SR MICROCOMP – Computersystém s.r.o.

dodávka zariadení

2006

500 000 €

Posilnenie kontroly na hraničných priechodoch SR s Ukrajinou prostredníctvom realizácie dodávky zariadenia na rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel a kontajnerových kódov vstupujúcich na územie Spoločenstva z tretích štátov.
       
       

UIBF 2004

2004/016-764.08.03

Tréning zameraný na spoluprácu s informátormi

Colné riaditeľstvo SR - Colný kriminálny úrad Ministerstvo Financií, Daňová a colná správa, Holandsko

twinning light

2006

34 902 €

Poskytnúť vybraným pracovníkom Colného kriminálneho úradu najnovšie informácie a techniky a práci s informátormi, ktoré sa využívajú v krajinách Európskej únie a zabezpečiť, aby ich vedeli efektívne využívať.
         

Prechodný fond 2005

Názov a číslo projektu Konečný užívateľ Partnerská inštitúcia

Forma realizácie

Trvanie projektu

Rozpočet

Cieľ projektu
       

2005/017-464.02.03

Zlepšenie koordinácie v oblasti ochrany spotrebiteľa zo strany slovenskej colnej správy a slovenských orgánov trhového dozoru

Colné riaditeľstvo SR, Slovenská obchodná inšpekcia Colná agentúra Talianska (Ministerstvo hospodárstva a financií)

twinning light

2006 - 2007

250 000 €

Celkové zlepšenie ochrany spotrebiteľa zo strany slovenskej colnej správy a slovenských orgánov trhového dozoru.
       
       
       

UIBF 2005

2005/017-464.08.01

Zvýšenie efektivity poskytovania ODA (Oficiálnej rozvojovej pomoci) Ministerstvom financií SR

Sekcia európskych záležitostí, Ministerstvo financií SR EUROIURIS s.r.o., Consulting & Management s.r.o.

technická asistencia

2007 - 2008

150 000 €

Zvýšiť efektívnosť poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci vytvorením návrhu právneho rámca pre jej poskytovanie, formulovaním odporúčaní pre oblasť posilnenia implementačných štruktúr poskytovania ODA a vytvorením návrhu systému monitorovania a hodnotenia poskytovania ODA v súlade s Parížskou deklaráciou.
         

Prechodný fond 2006

Názov a číslo projektu Konečný užívateľ Partnerská inštitúcia

Forma realizácie

Trvanie projektu

Rozpočet

Cieľ projektu
       

2006/018-175.03.01

Posilnenie nezávislosti vnútorných audítorov vo verejnej správe zriadením výboru/ov pre audit

Sekcia verejnej vnútornej finančnej kontroly, Ministerstvo financií SR Ministerstvo financií Holandského kráľovstva

twinning

2007 - 2008

400 000 €

Zvýšiť účinnosť úlohy vnútorného auditu vo verejnom sektore prostredníctvom vytvorenia výborov auditov na Ministerstve financií a v ostatných orgánoch štátnej správy.

Výstupy projektu nájdete TU

       
       
       

2006/018-175.03.02

Audit a následná finančná kontrola vlastných zdrojov EÚ

Sekcia auditu a kontroly, Ministerstvo financií SR Deloitte Advisory s.r.o.

technická asistencia

2008-9

150 000 €

Cieľom projektu je zlepšenie výkonu vnútorného auditu a ex-post finančnej kontroly vlastných ES zdrojov, tak aby boli ochránené finančné záujmy európskych spoločenstiev.

Výstupy projektu nájdete TU

       
       
       

UIBF 2006

SK/06/IB/FI/01-TL

Výklad Smernice Rady 2006/112/ES v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho aplikáciou v praxi daňových správ členských štátov

Daňové riaditeľstvo SR Francúzske daňové riaditeľstvo

twinning light

2008

120 000 €

  Zlepšenie výkonu slovenskej daňovej správy v oblasti DPH získaním odborných vedomostí a prehľadu pri aplikácii jednotlivých článkov Smernice Rady 2006/112/ES za účelom zabezpečenia plnenia plánovaných príjmov štátneho rozpočtu.  
       
       
       
       
       

UIBF 2006

SK06/IB/FI/03-TL

Verejná vnútorná finančná kontrola - Finančný audit

Sekcia auditu a kontroly, Ministerstvo financií SR Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO)

twinning light

2008-2009

66 000 €

  Zlepšenie metodiky a spôsobov výkonu finančného auditu vlastných zdrojov, tak aby boli ochránené finančné záujmy európskych spoločenstiev.  
         

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Projekty MF SR s podporou EÚ
  3. Projekty Prechodného fondu v rezorte MF SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.