Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projekty PHARE realizované v rezorte MF SR

PHARE

Program PHARE vznikol rozhodnutím Rady ministrov Európskej únie v decembri 1989 ako program podpory hospodárskych a politických zmien v Poľsku a Maďarsku a postupne sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na ďalšie krajiny strednej a východnej Európy. Program prešiel viacerými zmenami a postupne sa transformoval z nástroja podporujúceho ekonomickú transformáciu postsocialistických štátov na nástroj zameraný na prípravu kandidátskych krajín v strednej Európe na členstvo v Európskej únii, a to koncentrovaním podpory poskytovanej z programu na dve najdôležitejšie priority pri prijímaní acquis communautaire (všeobecných pravidiel EÚ, ktorých dodržiavanie je záväzné pre každý členský štát): na budovanie inštitúcií a na podporu investícií.

Finančné memorandum posledného ročníka národného Programu PHARE 2003 pre SR bolo podpísané 3. novembra 2003 a implementácia projektov Phare prebiehala do roku 2006. Od roku 2004 bol podľa Prístupovej zmluvy SR k EÚ program Phare nahradený Prechodným fondom na obdobie 2004-2006, ktorého cieľom bolo poskytovať pomoc novým členským krajinám v oblasti posilňovania administratívnych a inštitucionálnych kapacít a pre zabezpečenie implementácie legislatívy ES v oblastiach, ktoré nemohli byť financované zo štrukturálnych fondov.

Budovanie inštitúcií

Budovanie inštitúcií malo za cieľ prispôsobovanie a posilňovanie demokratických inštitúcií, verejnej správy a organizácií, ktoré nesú zodpovednosť za implementáciu a uplatňovanie komunitárnej legislatívy. Podporovalo profesionalitu riadiacich pracovníkov ako i primerané vybavenie širokej škály zamestnancov štátnej správy, verejnej správy, profesionálov a relevantných aktérov v súkromnom sektore. V súlade so závermi samitu Európskej rady v Luxemburgu sa na pokrytie týchto potrieb využívalo asi 30 % fondov Phare, a to najmä prostredníctvom twinningu.

Twinning

Twinning je iniciatívou Európskej komisie na pomoc kandidátskym krajinám, resp. tretím krajinám susediacim s EÚ pri získavaní schopnosti nezávisle prijímať, uvádzať do praxe a plne uplatňovať acquis communautaire pred vstupom do Európskej únie. Táto iniciatíva predstavuje spoluprácu inštitúcií dvoch krajín, kandidátskej krajiny a členského štátu EÚ, ktoré sú partnermi v projekte, prostredníctvom spolupráce odborníkov.

Zjednodušený Twinning (Twinning Light) je orientovaný na rozsahovo menšie aktivity. Projekty Twinning Light mali doplniť, alebo dokončiť tie oblasti, ktoré sa nepodarilo uzavrieť v rámci predchádzajúcich projektov predvstupovej pomoci.

Technická asistencia

V prípade, keď v oblasti budovania inštitúcií nie je najvhodnejšou formou spolupráca dvoch štátnych inštitúcií, alebo sa pri výzve na twinningové partnerstvo žiadna z inštitúcií neprihlási, realizoval sa projekt formou technickej asistencie, ktorá ponúkala priestor poradenstva komerčným spoločnostiam.

Investície

Prijatie acquis vyžaduje, aby kandidátske krajiny čo najskôr prispôsobili svoju podnikovú sféru a hlavnú infraštruktúru tak, aby spĺňali komunitárne normy a štandardy. K dosiahnutiu tohto cieľa sú potrebné značné investície najmä v oblastiach ako životné prostredie, jadrová bezpečnosť, bezpečnosť dopravy, pracovné podmienky, výroba a distribúcia potravinárskych výrobkov, informovanosť spotrebiteľov a kontrola výrobných procesov. Oblasť investícií pokrývala zhruba 70 % z rozpočtu Phare.

Všetky finančné memorandá (FM) pre Slovensko, ako aj projekty podporené v rokoch 1998 až 2006 z prostriedkov Európskej komisie, je možné nájsť na webovej stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415442

FM 2003

Názov a číslo projektu Konečný užívateľ
Partnerská inštitúcia/Firma
Cieľ projektu
Forma realizácie
Trvanie projektu
Rozpočet

2003-004-995.03.25

Dodávka zariadenia pre slovenské colné laboratórium

Colné laboratórium, CR SR

Scientific Instruments BRNO, spol. s r.o.; LABTECH s.r.o. (Brno)

Umožnenie určenia pravosti pôvodu tovaru podliehajúceho colnému sadzobníku pre poľnohospodárske produkty a tabakové výrobky – liehovín, alkoholických nápojov, vína, piva, tabaku, cukru a produktov z nich vyrobených. Podpora zistenia daňových únikov a podvodov v obchode s poľnohospodárskymi produktmi.

Projekt pozostáva z dodávky zariadení a vyškolenia ich operátorov:

1. Nukleárna magnetická rezonancia s technikou identifikácie geometricky špecifických prírodných izotopov (SNIFT-NMR), umožňuje identifikáciu špecifických organických molekúl, poskytujúc možnosť hĺbkovej identifikácie času a miesta pôvodu poľnohospodárskych produktov.

2. Izotopový hmotnostný spektrometer v prepojení s plynovým chromatografom (GC IR MS) slúži na identifikáciu izotopov vo vzorkách tovaru a používa sa najmä na: určenie biologického pôvodu tovaru – preukázanie pravosti prírodného liehu, prírodných vonných látok, prírodných ovocných štiav, medu, atď.; a určenie pôvodu podľa oblasti – liehoviny, víno, ovocné šťavy, rastlinné oleje, mlieko a mliečne produkty.

dodávka zariadení

2006

1 671 000 €

2003-004-995.03.26

Röntgenový inšpekčný systém na ochranu budúcej vonkajšej hranice EÚ

Colné riaditeľstvo SR

Group 4 Falck Services, s.r.o.; EVPÚ a.s.

Posilnenie účinnej ochrany hraníc v súlade s acquis; predchádzanie pašovaniu ako i zamedzenie hospodárskej kriminality a ilegálnej imigrácii na budúcej vonkajšej hranici EÚ, pomocou pevného a mobilného skríningového zariadenia umožňujúceho rýchlu kontrolu celých kontajnerov a kamiónov bez potreby otvorenia transportu. Pevný röntgenový systém sa bude inštalovať na železničnom hraničnom prechode v Čiernej nad Tisou, mobilný röntgenový systém bude využívaný pre cestné a železničné vozidlá na východnej hranici EÚ a na vnútrozemských hraničných stanovištiach.

dodávka zariadení

2006

4 440 000 €

2003-004-995-01-04/03

Posúdenie informačného systému v oblastiach príjmov, pokladnice, rozpočtu a účtovníctva

odbor integrovanej podpory, MF SR

ASTEC

Posúdiť súčasné modely fungovania riadenia dlhu a likvidity, pokladnice, daňové, colné, rozpočtové a účtovnícke a informačné systémy a poskytnúť odporúčania pre ich zlepšenie najmä s ohľadom na ich prepojenie a integráciu.

technická asistencia

04/2004-02/2005

199 975 €

2003-004-995-01-04/02

Stratégia informačných systémov pre reformu riadenia verejných financií

odbor integrovanej podpory, MF SR

DEVOTEAM Fisher & Lorenz

Zlepšenie informačných systémov verejných financií prostredníctvom navrhnutia stratégie, metodológie, postupov a plánov a poskytnúť poradenské služby MF SR.

technická asistencia

05/2004-05/2005

199 390 €

2003-004-995-01-04/05

Posilnenie ochrany finančných záujmov a boj proti podvodom

odbor Národného fondu, MF SR, implementačné agentúry

ECO

Posilnenie kapacity Národného fondu a implementačných agentúr programu PHARE v oblastiach finančného riadenia fondov, účtovných procedúr a systému finančného vykazovania.

technická asistencia

07/2004-07/2005

184 700 €

2003-004-995-01-04/0004

Budovanie kapacít pre hodnotenie rozpočtu a verejnú správu

odbor rozpočtových analýz, MF SR

ECODES

Vytvorenie hodnotiacej štruktúry pre verejné zdroje, harmonizovanej so systémom hodnotenia EÚ zdrojov, prostredníctvom vypracovania hodnotiacej stratégie, metodológií a podporou pri ich implementácií.

technická asistencia

08/2004-08/2005

199 999 €

2003-004-995-01-04/0009

Riadenie rizík v Slovenskej daňovej správe

Daňové riaditeľstvo SR

Holandsko - Ministerstvo financií

Modernizácia postupov daňovej správy v súvislosti so vstupom do EU zavedením inovatívnej politiky riadenia rizík ako nástroja zameraného na pomoc manažmentu v rozhodovacej činnosti. Výsledkom projektu bude zavedenie komplexného systému riadenia rizík vo všetkých oblastiach činnosti daňovej správy SR. Na základe určenia rizík pre všetky oblasti činnosti daňovej správy bude možné zlepšiť riadiace procesy v daňovej správe.

twinning light

08/2004-06/2005

115 805 €

2003-004-995-01-04/06

Školenie finančných kontrolórov

Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, MF SR, správy finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice.

POHL Consulting & Associates

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov zapojených v systéme verejnej vnútornej kontroly, poskytnutím školenia pre následných finančných kontrolórov na výkon 5% vzorkových kontrol pre operácie v rámci Štrukturálnych fondov, 15% vzorkových kontrol na operácie v rámci Kohézneho fondu a 10% vzorkových kontrol na operácie v rámci Schengenského fondu.

technická asistencia

09/2004-06/2005

198 190 €

2003-004-995-01-04/0011

Implementácia Dohovoru Neapol II

Colné riaditeľstvo SR

Grécko - European Public Law Center/Hellenic Customs Authorities

Podpora organizačných a administratívnych zmien za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre implementáciu Dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci colných správ (Dohovor Neapol II).

twinning light

08/2004-02/2004

46 921 €

FM 2002

Názov a číslo projektu Konečný užívateľ
Partnerská inštitúcia/Firma
Cieľ projektu
Forma realizácie
Trvanie projektu
Rozpočet

SK02/IB-JH-02

Informačný systém pre zložky presadzujúce právo pre slovenskú colnú správu

Colné riaditeľstvo SR - Colný kriminálny úrad

Microsoft Slovakia s.r.o., Columbex, Microcomp Computersystem

Analýza, vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia v príslušnej oblasti pre špeciálne zložky slovenskej colnej správy presadzujúce právo a vytvorenie technickej infraštruktúry pre samostatnú implementáciu aplikačného programového vybavenia. Rámcový projekt sa skladá z troch komponentov, dvoch dodávok tovaru a technickej asistencie.

technická asistencia

dodávky zariadení

5 200 000 €

12/2003- 05/2005

5821901-02-01/0012

Zavedenie analýzy rizík v oblasti správy spotrebných daní s cieľom kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, zlepšenie daňového auditu v oblasti spotrebných daní

Colné riaditeľstvo SR

Maďarská colná a finančná správa (Hungarian Customs and Finance Guard)

Podpora plynulosti prechodu kompetencií v oblasti výberu spotrebných daní, z daňovej správy na colnú správu a kompletizácia prístupového procesu v oblasti kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

twinning light

11/2004-07/2005

109 634 €

5821901-02-01/0011

Zavedenie nového zákona o dani z pridanej hodnoty a nových zákonov o spotrebných daniach do praxe

Sekcia daňová a colná, MF SR

Rakúsko - Agentúra pre európsku integráciu a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration and Economic Development)

Vypracovať návrhy doplnenia a zmien legislatívy v oblasti nepriamych daní, poznatky o spôsobe aplikovania rozhodnutí Európskeho súdneho dvora do praxe a ich začlenenie do legislatívy.

twinning light

11/2004-06/2005

112 750 €

FM 2001

Názov a číslo projektu Konečný užívateľ Partnerská inštitúcia/Firma Cieľ projektu Forma realizácie Trvanie projektu Rozpočet

SR0104.02

Colný informačný systém – Vytvorenie systému národnej správy informácií v prepojení na systémy Európskej únie

Colné riaditeľstvo SR

Hewlett-Packard

Umožniť výmenu a spracovanie informácií medzi informačným systémom Colnej správy SR a európskymi systémami (VIES, TARIC, QUOTAS, NCTS atď.) prostredníctvom vytvorenia národnej domény infraštruktúry CCN/CSI vyvinutej TAXUD-om, tak ako je to vyžadované v predvstupových dokumentoch.

technická asistencia

11/2003-10/2004

1 500 000 €

SR01/FI/02

Verejná vnútorná finančná kontrola

Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu, MF SR

Francúzsko – Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu (junior partner: Švédsko – Správa národného finančného manažmentu)

Posilnenie súčasného systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, zahŕňajúcej finančné riadenie EÚ fondov, ex-ante finančnú kontrolu, ex-post finančnú kontrolu a vnútorný audit s cieľom správne využívať verejné fondy v súlade so štandardami Európskej komisie.

twinning

10/2002 - 07/2004

1 000 000 €

TLP01-02

Odporúčania pre návrh bilaterálnej investičnej zmluvy plne kompatibilnej s acquis communautaire

Odbor medzinárodných finančných a ekonomických organizácií, MF SR

P-E International Consultants Limited

Splnenie záväzkov vyplývajúcich z dokumentov Partnerstvo pre vstup 2001 a Pravidelná správa 2002, kapitola 26 v oblasti bilaterálnych investičných zmlúv. Zosúladenie právneho rámca týkajúceho sa bilaterálnych investičných zmlúv s acquis communautaire.

technická asistencia

09/2003 - 02/2004

110 000 €

TLP01-05

Harmonizácia legislatívy v oblasti aplikácie DPH v rámci jednotného trhu EÚ

Sekcia daňová a colná, MF SR

Rakúsko - Agentúra pre európsku integráciu a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration and Economic Development)

Kompletizácia predvstupového procesu v oblasti dane z pridanej hodnoty, harmonizácia legislatívy v oblasti DPH a aplikovanie acquis communautaire v tejto oblasti od dátumu vstupu do EÚ.

twinning light

05/2003 - 09/2003

70 000 €

TLP01-06

Založenie Úradu pre vyšetrovanie úniku daní v daňovej správe

Daňové riaditeľstvo SR

Francúzsko – Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu

Zlepšenie výberu daní a zníženie daňových únikov a korupcie súvisiacej s výberom daní v SR. Pomoc pri ukončovaní zriaďovania a posilnenie technickej kapacity Úradu pre vyšetrovanie úniku daní v daňovej správe.

twinning light

03/2003 - 09/2003

100 000 €

TLP01-19

Návrh nového rozpočtového systému pre príspevky z/do EÚ po vstupe

Odbor súhrnných finančných vzťahov k rozpočtu ES, Odbor platobného orgánu pre štrukturálne fondy, Sekcia rozpočtová, MF SR

Rakúsko – Spolkové ministerstvo financií

Vypracovať funkčný systém vlastných zdrojov ES v Slovenskej republike a stanoviť inštitucionálne a administratívne podmienky zabezpečujúce správne určenie, výber, odvod a kontrolu vlastných zdrojov v SR, ako aj splniť podmienky pre určenie finančných príspevkov do a z rozpočtu Európskej únie, predovšetkým schopnosť vypočítať a odhadnúť výšku vlastných zdrojov, kalkuláciu odhadov verejných výdavkov a kapacity národného spolufinancovania, dodržiavať princíp doplnkovosti až do roku 2006.

twinning light

09/2003 - 02/2004

100 000 €

TLP01-25

Riadenie výkonov v Slovenskej daňovej správe

Daňové riaditeľstvo SR

Ministerstvo financií Holandska, Daňová a colná správa

Posilnenie kapacity daňovej správy potrebné pre presadzovanie implementácie acquis communautaire. Riadenie výkonov vo všetkých relevantných oblastiach daňovej správy SR. Inovatívny prístup k riadeniu výkonov ako pomoc pre rozhodovanie riadiacich pracovníkov.

twinning light

09/2003 - 04/2004

142 000 €

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Projekty MF SR s podporou EÚ
  3. Projekty PHARE realizované v rezorte MF SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.