Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Programové rozpočtovanie územnej samosprávy

Úvod

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 31. júla 2006 uznesením č. 660 Návrh Programového vyhlásenia vlády SR (na roky 2006-2010), ktoré bolo následne 4. augusta 2006 schválené aj Národnou radou Slovenskej republiky. V časti 2.1 Programového vyhlásenia vlády SR – Makroekonomický rámec, verejné financie a dane - sa vláda SR zaviazala, že v oblasti výdavkov verejných financií pristúpi k ich reforme s hlavným dôrazom na dôsledné programové rozpočtovanie. Súčasne si v súvislosti s inštitucionálnou reformou  stanovila cieľ implementovať programové rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011. 

Pre úspešnú implementáciu programového rozpočtovania v miestnej a regionálnej územnej samospráve Ministerstvo financií SR ako metodickú pomôcku zverejňuje nasledovné dokumenty: (viď prílohy)

Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,

Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,

Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy,

Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí.

Projekt "Pilotnej implementácie programového rozpočtovania územných samospráv s dôrazom na strategické plánovanie"

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Verejné financie
  3. Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu
  4. Programové rozpočtovanie územnej samosprávy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.