Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Oznamy

 Aktuality od 1. januára 2018

Ministerstvo financií SR oznamuje, že dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákonom sa implementovali niektoré ustanovenia vykonávacích a delegovaných aktov k Colnému kódexu Únie, čím došlo k ďalšej harmonizácii colných postupov (napr. identifikácia miesta na predloženie tovaru, ustanovenie podmienok na vykonávanie colnej kontroly predloženého tovaru, postup colného orgánu pri nakladaní s tovarom).

Pobočky colných úradov, ktoré sú príslušné na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do voľného obehu, a pobočky colných úradov, ktoré sú príslušné na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady, už bude určovať Finančné riaditeľstvo SR a ich zoznam zverejní na svojom webovom sídle.  

Vo vzťahu k jednotlivej záruke a k celkovej záruke zákon ustanovil prostredníctvom vykonávacieho predpisu k Colnému zákonu nové vzory ručiteľských vyhlásení, čím sa vylúčilo použitie vzorov ručiteľských vyhlásení uvedených vo vykonávacom predpise k Colnému kódexu Únie. V nadväznosti na elektronizáciu procesov v colnej oblasti sa ustanovila nová možnosť podať ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe.  

Zákon zaviedol liberačné opatrenie, podľa ktorého zodpovednosť deklaranta za porušenie colných predpisov zaniká, ak deklarant sám podá žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru. 

Zákon zároveň ustanovil podmienky na postúpenie dočasne nevymožiteľného nedoplatku. 

Zákon v čl. II novelou zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zakotvil duchovnú službu a pastoračnú službu ako štátnu službu colníkov pre veriacich colníkov a ich rodinných príslušníkov duchovnými colníkov.

Zákon v čl. III novelou zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov ustanovil novú kompetenciu pre Finančné riaditeľstvo SR - vykonávanie školení v oblasti colných a daňových predpisov a organizačné zabezpečenie skúšok pre žiadateľov o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. 

Ministerstvo financií SR oznamuje, že dňa 1. januára 2018 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva financií SR č. 310/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška je reakciou na zákon č. 272/2017 Z. z., zákon č. 268/2017 Z. z. (novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja) a zákon č. 269/2017 Z. z. (novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov). 

Vyhláška vo svojich prílohách ustanovila vzor

- žiadosti o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín,

- ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky,

- ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky. 

Vyhláška zároveň ustanovila rozsah a obsah skúšky pre žiadateľov o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, obsah dokumentácie o skúške, podrobnosti o činnosti a zložení skúšobnej komisie a vzor osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky. 

V nadväznosti na úpravu v zákone č. 268/2017 Z. z. a v zákone č. 269/2017 Z. z. došlo k zmenám v prílohe č. 7 vyhlášky - Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze. Zmeny pri kódoch používaných pri spotrebnej dani z minerálneho oleja nadobúdajú účinnosť 1. februára 2018 a zmeny pri kódoch používaných pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018. 

Predpisy v colnej oblasti v roku 2016

Dňa 1. mája 2016 nadobudlo plnú účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) spolu s nasledujúcimi delegovanými a vykonávacími nariadeniami:

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie,

- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446

K rovnakému dátumu nadobudli účinnosť všetky ustanovenia zákona č. 360/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené právne predpisy sa dňom 1. mája 2016 stali základnými predpismi colného práva.  

Ohlasovanie prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti

Ministerstvo financií SR oznamuje, že osoba, ktorá dováža, vyváža alebo medzi Spoločenstvom a tretími štátmi (štáty, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ), prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti alebo iné rovnocenné platobné prostriedky v celkovej sume najmenej 10 000 EUR, je povinná písomne to ohlásiť príslušnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Vyplnené a podpísané tlačivo sa odovzdáva službukonajúcemu colníkovi. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1c vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pedpisov.

Povinnosť ohlásiť dovoz, vývoz alebo tranzit peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iných platobných prostriedkov sa týka aj inej meny ako EURO, vo výške zodpovedajúcej ekvivalentu 10 000 EUR. Colné úrady poskytujú na verejnosti prístupných informačných tabuliach aktuálny kurzový lístok. 

Neopracované diamanty

Ministerstvo financií SR oznamuje, že zákon č. 672/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, s účinnosťou od 1. januára 2007, zavádza sankcie za porušenie colných predpisov alebo nariadenia Rady č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi, pri dovoze, vývoze a tranzite neopracovaných diamantov.  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Colná oblasť
  3. Clá
  4. Oznamy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.