Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

adresa:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
 

Štefánikova 27, P. O. BOX 154, 814 99 Bratislava 1 
02/5729 2111
02/5729 2250
gr@szrb.sk
www.szrb.sk
Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 


Účasť MF SR: MF SR je zakladateľom a plní zakladateľskú funkciu. Vklad MF SR na základnom imaní predstavuje 800 mil. Sk.

Pôsobnosť:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB, a. s.) vznikla ako špecializovaná banková inštitúcia na podporu malého a stredného podnikania.
Podľa Rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13. 2. 1990 podľa ustanovení Zákona o bankách a sporiteľniach MF ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky – SZB Rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15. 3. 1991. 
SZRB, š.p.ú. bude podľa § 121 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách transformovaná na akciovú spoločnosť.
Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 27.6.2002 pod č. 2765/2002 - KM o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátny peňažný ústav na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.

Kompetencie:
Kompetencie pre banku, založenú MF SR, vyplývajú zo zakladateľskej listiny.
V zakladacej listine je definovaný predmet činnosti banky:

a) bankové činnosti

b) podpora podnikateľskej činnosti

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv
  4. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.