Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Spotrebiteľské úvery

Spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Spotrebiteľský úver možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa.

Spotrebiteľským úverom sú aj mladomanželský úver, niektoré stavebné a iné úvery a nezabezpečené úvery poskytované spotrebiteľom na účely rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Podľa vyhlášky MF SR č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky MF SR č. 103/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) predkladajú títo veritelia údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch v rozsahu a štruktúre ustanovenom v hlásení o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch (ďalej len "hlásenie"), ktorého vzor a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú súčasťou vyššie uvedenej vyhlášky.

Hlásenie za príslušný kalendárny štvrťrok sa predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

Hlásenie za novozaloženého veriteľa sa prvýkrát predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikol alebo v ktorom bol zapísaný do registra veriteľov.

Hlásenie sa predkladá v listinnej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky a elektronicky Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska ako súbor vo formáte XML na adresy rpmn@mfsr.skrpmn@nbs.sk.

V posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka sa na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnia informácie o údajoch v hlásení v rozsahu časti B hlásenia, a to

  1. objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov kumulatívne za všetkých veriteľov,
  2. priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Ochrana finančných spotrebiteľov
  4. Spotrebiteľské úvery

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.