Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Program FISCALIS

Program Fiscalis 2020 je programom Európskej únie (EÚ) zameraným na spoluprácu v oblasti daní. Aktivity zamerané na spoluprácu v oblasti daní (a colníctva) realizuje EÚ už od roku 1990. Predchodcom súčasného Fiscalis 2020 bol program Matthaeus, ktorý bol v roku 1998 v daňovej sfére nahradený programom Fiscalis 1998 – 2002 a neskôr nasledovali Fiscalis 2003 – 2007 a Fiscalis 2013.

Pridaná hodnota programu Fiscalis 2020 spočíva vo vytvorení podmienok pre zamestnancov štátnej a verejnej správy účastníckych krajín programu (najmä, ale nie výlučne členské štáty EÚ) na vzájomnú výmenu informácií, vedomostí a skúseností a administratívnu spoluprácu, čím program prispieva k posilneniu jednotného vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti daní, zvýšeniu administratívnej kapacity daňových orgánov a zlepšeniu vzájomnej spolupráce pri hľadaní riešení v otázkach daní harmonizovaných na úrovni EÚ. Pri implementácii programu Fiscalis 2020 sa kladie dôraz najmä na podporu boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, na zníženie administratívnej záťaže daňových orgánov a nákladov daňovníkov na dodržiavanie predpisov a na predchádzanie prípadov dvojitého zdaňovania.

Základným dokumentom, na základe ktorého prebieha realizácia programu Fiscalis 2020, je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program na zlepšenie fungovania daňových systémov v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES.

Nariadenie Fiscalis 2020

Koordinácia programu Fiscalis 2020

Koordináciu programu vykonáva a za jeho celkovú implementáciu je zodpovedná Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu DG TAXUD.

Európskej komisii v jej činnosti napomáha Výbor programu Fiscalis (Fiscalis Committee), v ktorom sú zastúpené všetky členské štáty EÚ.

Činnosti súvisiace s koordináciou na národnej úrovni zabezpečuje sekcia medzinárodných vzťahov MF SR, samostatné oddelenie rozvojovej spolupráce. Niektoré špecifické činnosti a aktivity programu sú koordinované priamo Finančným riaditeľstvom SR.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím národnú koordinátorku Fiscalis v Slovenskej republike: Ing. Soňa Gabčová, tel: 02/5958 3416, e-mail: sona.gabcova@mfsr.sk.

Pre odborníkov v oblasti daňovej a colnej problematiky prevádzkuje naviac Európska komisia portál PICS (Programmes Information and Collaboration Space), t.j. online systém pre dane a clá v rámci programov Fiscalis a Customs zameraný na zvýšenie efektivity, informovanosti a zníženie nákladov pri realizácii programových aktivít. Bližšie informácie o PICS získate tu: https://webgate.ec.europa.eu/pics/.

Implementácia programu Fiscalis 2020

V rámci programu Fiscalis 2020 je poskytovaná finančná podpora nasledovným typom akcií:

a)  spoločné akcie: semináre a pracovné semináre, projektové skupiny, dvojstranné alebo mnohostranné kontroly, pracovné návštevy, skupiny odborníkov, budovanie kapacít verejnej správy a podporné činnosti, štúdie, komunikačné projekty a iné;

b)  budovanie európskych informačných systémov;

c)  spoločné činnosti v oblasti odbornej prípravy.

Pre umožnenie čerpania príspevku z programu Fiscalis 2020 jednotlivé členské štáty EÚ každoročne uzatvárajú tzv. dohodu o grante na akciu s viacerými príjemcami medzi EK a konzorciom účastníckych krajín.

Dohoda o grante 2014

Dohoda o grante 2015

Na účely implementácie programu prijíma Európska komisia formou vykonávacích aktov ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania jednotlivých akcií a ich celková suma.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Programy
  3. Program FISCALIS

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.