Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Iné

 Správa o presadzovaní PDV v EÚ za roky 2013-2017: Výsledky na hraniciach v EÚ a v ČŠ

Trestná činnosť v oblasti DV: Hodnotenie zrozieb 2019 

Kvalitatívna štúdia o rizikách, ktoré predstavujú falzifikáty pre spotrebiteľov 

Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. marca 2011 uznesením č. 198 schválila návrh na zriadenie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len „komisia“). Komisia je koordinačným a odborným orgánom zriadeným na účely medzirezortnej koordinácie uplatňovania opatrení na celoštátnej úrovni zameraných na znižovanie miery porušovania práv duševného vlastníctva. Gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je zároveň národným kontaktným bodom pre Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva (stredisko bolo zriadené dňa 2. apríla 2009 ako organizačná súčasť Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh). Členmi komisie sú zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva SR. Základným cieľom činnosti komisie je prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany a dodržiavania práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike.

Uznesenie Rady z 1. marca 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (2009/2178/(INI))

Koncepcia v oblasti práv duševného vlastníctva

Kontaktné údaje na podávanie žiadostí o prijatie opatrenia colnými orgánmi v súvislosti s tovarom, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva

DOHODA medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

Uznesenie Rady k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu PDV na roky 2013 - 2017 (2013/C 80/01)

Správa o vykonávaní akčného plánu EÚ v colnej oblasti zameraného na boj proti porušovaniu PDV na roky 2013 až 2017 

Závery Rady k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu PDV na roky 2018 - 2022 (2019/C 24/05)

Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva (DV)

Správa z roku 2017 o situácii v oblasti falšovania a pirátstva v Európskej únii

Skutočná cena falšovaných výrobkov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Colná oblasť
  3. Duševné vlastníctvo
  4. Iné

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.