Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Národný projekt: Integrované obslužné miesta

Projekt bol delimitovaný na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie:  1.2. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb  na  miestnej a regionálnej úrovni
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu:  Ministerstvo financií SR
Partneri projektu:  Ministerstvo vnútra SR, ZMOS, Slovenská pošta
Dĺžka realizácie projektu:  43 mesiacov
Termín realizácie projektu: jún 2012  -  december 2015
Celkové výdavky projektu:  18 539 600,80,- EUR

Ciele projektu

Hlavným cieľom národného projektu je vytvorenie a nasadenie fungujúceho a trvalo udržateľného modelu prevádzky IOM. Ide najmä o vytvorenie Informačného systému IOM, zavedenie jeho 20 elektronických služieb, vytvorenie a vybavenie prvých 1200 pracovísk IOM a ich pilotnú prevádzku vrátane školiacich a marketingových aktivít, s ohľadom na zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu.

Špecifické ciele:

 1. Vytvoriť sieť IOM – vybudovanie jednotlivých IOM v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, Zmluvy o partnerstve a jednotného štandardu,
 2. Zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM,
 3. Zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Výsledky projektu

Integrované obslužné miesto je, v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, jedným zo základných prístupových komponentov architektúry Integrovaného informačného systému verejnej správy. Pracoviská IOM budú primárne slúžiť na asistované sprístupnenie e-služieb publikovaných povinnými osobami do prostredia Ústredným portálom verejnej správy občanom a podnikateľskej verejnosti. IOM umožní, po fyzickej identifikácii žiadateľa, pracovníkovi IOM sprístupniť prostredníctvom IOM e-služby tak, ako keby k nim pristupoval priamo žiadateľ. Rozširujúcou službou IOM bude vydávanie potvrdení, výpisov či iných dokumentov generovaných na základe údajov z rôznych ISVS v papierovej, príp. el. podobe. Rozmiestnenie IOM pokryje potreby verejnosti v SR. Pre jednotný, transparentný a bezpečný spôsob výkonu procesov IOM bude ich technická a systémová podpora zabezpečená Informačným systémom IOM.
Medzi hlavné dôvody využívania IOM patrí najmä odstránenie technologických a znalostných bariér žiadateľov o služby eGovernmentu (napr. počítačová zručnosť, chýbajúce internetové pripojenie, vlastníctvo ZEP a pod.), možnosť získania papierovej formy výstupu použiteľnej na právne úkony (pre vybrané služby na počkanie) a preferencia k osobnej forme komunikácie (potreba osobnej konzultácie pri riešení problému). K hlavným službám, ktoré budú IOM zabezpečovať, bude patriť zabezpečenie prístupu k  elektronickým službám verejnej správy povinných osôb (najmä podávanie návrhov, žiadostí a iných podaní) a získanie výstupu zo spracovania podania, prípadne iných dokumentov, potvrdení alebo informácií od jednotlivých orgánov verejnej správy.

Služby:

 1. Získanie výstupu zo spracovania podania (z eDesk)
 2. Poskytnutie riadenia a správy prístupových práv k modulu podpory výkonu IOM
 3. Poskytnutie riadenia a správy prístupových práv k modulu správy IOM
 4. Poskytnutie e-formulára pre úkony IOM
 5. Poskytnutie prístupu k školiacemu modulu
 6. Poskytnutie prístupu k znalostnej databáze
 7. Zápis do znalostnej databázy
 8. Poskytnutie prístupu k evidenciám a záznamom
 9. Poskytnutie prístupu k centrálnym evidenciám
 10. Zápis cenníka pracoviska IOM
 11. Poskytnutie údajov z cenníka pracoviska IOM
 12. Zápis úhrady poplatkov za poskytnutie služby prostredníctvom IOM
 13. Poskytnutie údajov pre vysporiadanie poplatkov
 14. Zápis prístupu do registra IOM
 15. Poskytnutie prístupu do registra IOM
 16. Zápis do registra IOM
 17. Poskytnutie reportov a štatistík
 18. Zápis overenia ZEP
 19. Zápis vyhotovenia ZEP pracovníkom IOM
 20. Vytvorenie a odoslanie podania

Aktivity projektu

Aktivita 1: Analýza a dizajn IS
Aktivita 2 : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 3 : Implementácia IS
Aktivita 4: Testovanie IS
Aktivita 5 : Nasadenie IS
Aktivita 6 : Riadenie projektu
Aktivita 7 : Publicita a  informovanosť

Tlačová správa

Informatizácia.sk:
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--integrovane-obsluzne-miesta-ii/610s14622c

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Projekty MFSR
 2. Projekty OPIS
 3. Národný projekt: Integrované obslužné miesta

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.