Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Národný projekt: IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1

Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu: Ministerstvo financií SR
Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov
Oprávnené obdobie: 12/2014 - 11/2015
Celkové výdavky projektu: 41 991 689,16 EUR

Ciele projektu
Hlavným cieľom realizácie projektu IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 je vybudovanie riešenia poskytujúceho IaaS služby. Uvedené riešenie umožní jednoduchý prístup k IaaS službám na vyžiadanie vo virtuálnom prostredí, ktoré môžu byť pridelené alebo uvoľnené s minimálnym časovým obmedzením, a to na základe voliteľného škálovania, nezávisle od lokality zdrojov, prístupu k nim a bez nutnosti osobného kontaktu s poskytovateľom IaaS služby. Prostredie bude primárne určené pre nové projekty informačných systémov, ktoré budú prevádzkované v cloude v prostredí nadrezortných dátových centier. Iniciálne prostredie umožní „proof of concept (PoC)“ pre nadrezortný cloud, definovanie technologických štandardov a prevádzkových procesov, a poskytne vysoko dostupné škálovateľné a bezpečné IaaS služby napríklad pre vývojové, testovacie, predprodukčné, prípadne produkčné prostredia nových informačných systémov.

Výsledky a dopady projektu
V prvej etape centralizácie a rozvoja DC štátu - IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 ide najmä o dosiahnutie týchto cieľov:
1. Návrh a vytvorenie architektúry, ktorá bude v súlade so schválenými národnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy, ako aj medzinárodnými normami a štandardami,
2. Vybudovanie a sprevádzkovanie centralizovanej, zdieľanej, škálovateľnej a stabilnej hardvérovej infraštruktúry a inštalácia softvérového vybavenia pre hardvérovú infraštruktúru pre IaaS v súlade s navrhnutou architektúrou,
3. Návrh a nasadenie aplikačného a dátového vybavenia tak, aby mohli byť služby IaaS poskytované.

Služby
1. Virtuálny server
2. Diskový priestor
3. Služba pripojenia do špecifickej siete

Aktivity projektu
Aktivita 1.1: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 1.2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 2.1: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 2.2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 3.1: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 3.2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 4: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 5.1: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 5.2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 6.1: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 6.2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 7: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Aktivita 8: Riadenie projektu
Aktivita 9: Publicita a informovanosť
Aktivita 10.1: Publicita a informovanosť
Aktivita 10.2: Publicita a informovanosť

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OPIS
  3. Národný projekt: IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.