Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovensko vyhralo prvý spor s akcionármi zdravotných poisťovní.

Aktualizované dňa: 24.10.2011 06:00

 V medzinárodnom investičnom spore HICEE B.V. proti Slovenskej republike vydal arbitrážny tribunál  17. októbra 2011 konečné rozhodnutie, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenskej republiky.

 Holandská spoločnosť HICEE B.V., člen skupiny PENTA a akcionár poisťovní DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. („DÔVERA”) a Apollo zdravotná poisťovňa, a.s. (do 30.12.2009) sa domáhala údajného porušenia Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií („Dohoda“) na základe prijatia viacerých zmien zákonov v oblasti systému zdravotného poistenia od roku 2007. Požadovaná výška škôd na základe údajného porušenia Dohody bola spoločnosťou HICEE B.V. v priebehu konania vyčíslená na viac ako 1 mld. EUR.

Vo svojom  čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii zo dňa 23. mája 2011 arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore. Rozhodujúce pre rozhodnutie bolo posúdenie argumentu Slovenskej republiky, že nepriamy podiel HICEE B. V. v DÔVERE a Apolle nespĺňa predpoklady ochrany investície uvedenej v čl. 1 Dohody, ktorý chráni investície vykonané len „priamo alebo cez investora tretieho štátu“. Vzhľadom na jurisdikčné rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky, arbitráž sa nedostala do fázy,
v ktorej by arbitrážny tribunál posudzoval merito sporu, t. j. či zmena zákonov v oblasti zdravotného poistenia predstavovala porušenie Dohody a spôsobila škodu spoločnosti HICEE B.V..

Slovenskú republiku v arbitrážnom konaní zastupoval arbitrážny tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a JUDr. Jozef Vozár, CSc.. V tejto arbitráži Slovenská republika doteraz zaplatila viac ako 5,5 mil. EUR na svoje zastupovanie v spore a 250 tis. EUR ako preddavok,
z ktorého sa hradili trovy tribunálu. 

Slovenská republika však naďalej čelí dvom medzinárodným arbitrážam ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru Slovenskej republiky v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní. Je to zároveň tretí nedávny úspech Slovenskej republiky v rozhodcovskom konaní začatom zahraničnou spoločnosťou na základe jednej
z dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií
.

V marci 2011 bolo Slovenskej republike doručené arbitrážnym tribunálom v spore medzi Alps Finance and Trade AG ("AFT") a Slovenskou republikou rozhodnutie, ktorým arbitrážny tribunál rozhodol v prospech Slovenskej republiky v jurisdikčnej fáze sporu, zamietol všetky nároky žalobcu AFT proti štátu, a nariadil žalobcovi AFT nahradiť všetky trovy rozhodcovského konania Slovenskej republike, vrátane nákladov štátu na právne zastúpenie. Spoločnosť AFT vzniesla svoj nárok na základe Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

V októbri 2009, rovnako v jurisdikčnej fáze, sa Slovenská republika  v plnom rozsahu ubránila nárokom vzneseným spoločnosťou Austrian Airlines AG na základe Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií.

Martin Jaroš
hovorca ministra financií