Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Novelizácia zákona o finančnej kontrole a audite

Aktualizované dňa: 22.02.2022 08:30

Dňa 01. 03. 2022 nadobudne účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27. 02. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 357/2015 Z. z.“). Predmetnou novelou zákona č. 357/2015 Z. z. sa

  • zefektívňuje výkon administratívnej finančnej kontroly tým, že sa bude môcť vykonávať na základe písomnej analýzy rizík,
  • umožňuje externalizácia výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste na iný orgán verejnej správy,
  • zjednodušujú niektoré procesné pravidlá výkonu finančnej kontroly a auditu - napr. spôsob podpisovania výslednej dokumentácie z finančnej kontroly, stanovenie minimálnej lehoty na podanie námietok, precizovanie definície zamestnanca, ako aj
  • rozširujú kompetencie auditujúceho orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu, na ukladanie pokút za porušenie zákona o finančnej kontrole a audite.

Výkon finančnej kontroly na základe písomnej analýzy rizík reflektuje najmä na zjednodušenia, ktoré zakladá nariadenie k implementácii fondov EÚ na nové programové obdobie 2021 – 2027, pričom v tejto súvislosti sa novelou zákona č. 357/2015 Z. z. novelizujú niektoré súvisiace právne predpisy (zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF, zákon o finančných nástrojoch, zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti). Zároveň sa novelou zákona č. 357/2015 Z. z. vytvorí pre Finančnú správu dostatočný časový priestor na intenzívnu informačnú kampaň a na požadovanú technickú realizáciu indexu daňovej spoľahlivosti.

Novelu zákona č. 357/2015 Z. z. je možné stiahnuť tu.

Ministerstvo financií