Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona“

Aktualizované dňa: 31.03.2020 13:03

Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení, ktorý navrhlo Ministerstvo financií SR a dnes ho schválili ministri na rokovaní vlády. Balík opatrení pod názvom Lex korona je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom, či malým a stredným firmám, zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.

V daňovej oblasti zavádza Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, účtovných závierok, a posun termínov bude aj v prípade výročných správ. Cieľom ministerstva financií je čo najviac odbremeniť podnikateľov od povinností, ktoré môžu znamenať zvýšené finančné náklady a administratívnu záťaž.

Opatrenia zároveň prinášajú zastavenie daňových exekúcií a niektorých daňových kontrol, ktoré realizuje finančná správa. Jeden z návrhov tiež zabezpečí to, aby neziskové organizácie neprišli o darované 2% resp. 3% z dane z príjmu.

Ministerstvo financií myslí aj na malé a stredné podniky, ktorým rezort pomôže formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným zo strany Exportno-importnej banky SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

„Ministerstvo financií robí všetko preto, aby sme pomohli živnostníkom a malým podnikom zvládnuť toto náročné obdobie. Ide o opatrenia, ktoré majú obmedziť zbytočné papierovačky a na druhej strane majú aspoň na čas ušetriť podnikateľom finančné prostriedky. Máme pripravené aj ďalšie opatrenia, ktoré predstavíme v najbližších dňoch,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.

Opatrenia sa dotknú aj miest, obcí a vyšších územných celkov. Samosprávy budú môcť až do konca roka 2021 používať na svoje bežné výdavky aj financie z rezervných fondov, kapitálových príjmov a úverov. Cieľom je, aby samosprávy mohli financovať mimoriadne výdavky v súvislosti s koronavírusom, ale aj reagovať na výpadok vlastných daňových príjmov.

Daňová oblasť:

• Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

• Posun lehôt pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva.

• Opatrenia pre tretí sektor aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2% resp.3% zo zaplatenej dane).

• Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín.

• Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti.

• Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov (kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie konanie o daňovom preplatku).

• Odloženie daňových exekúcií.

• Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania a platenia daní.

• Neplatenie správnych poplatkov za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie.

• Zosúladenie doručovania s novými pravidlami pošty.

Finančný trh:

• Poskytnutie pomoci Ministerstva financií SR pre mikropodniky a malé a stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným pre tieto podniky zo strany Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. na udržanie ich prevádzky.

• Mimoriadne oprávnenia Národnej banky Slovenska pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností  vyžadovaných osobitnými predpismi.

Rozpočtové pravidlá:

• V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie.

• V súvislosti s pandémiou sa v roku 2020 na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia vytvára legislatívny priestor pre vládu na prevzatie úveru aj nad rámec splnomocnenia ustanoveného v zákone o štátnom rozpočte.

• Umožňuje sa z dôvodu pandémie posunúť lehotu na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu z minulého roku z 31.3. 2020 do dvoch mesiacov po skončení obdobia pandémie.

• Počas obdobia pandémie sa umožňuje uvoľniť reguláciu poskytovania preddavkov z verejných prostriedkov.

• Umožňuje sa v období pandémie prerušiť všetky správne konania vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny.

• V období pandémie sa umožňuje  pre obce, ktoré hospodária v rozpočtovom provizóriu (prekročiť mesačný limit 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s cieľom umožniť financovanie mimoriadnych výdavkov; poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podľa vlastných VZN).

• V období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrenia je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä príjmy z DPFO.

• Počas trvania pandémie sa umožňuje obciam, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe použiť na úhradu výdavkov vyvolaných pandémiou prostriedky aj nad rámec výdavkov ozdravného, resp. krízového rozpočtu.

• V roku 2020 sa umožňuje obciam a vyšším územným celkom vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok aj po 31. auguste.

• Počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy dodržiavať lehoty (pri poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM rozpočet; dodržať lehoty spojené s vypracovaním a schválením svojich záverečných účtov a overovaním účtovnej závierky; dodržiavať lehoty ustanovené zákonom počas trvania ozdravného režimu alebo nútenej správy).

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR