Informácia o vývoji štátneho rozpočtu k 31.01.2021

Aktualizované dňa: 01.02.2021 10:30

Informácia o vývoji štátneho rozpočtu k 31.01.2021 na hotovostnej báze

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2021 príjmy v celkovej výške 1 002,6 mil. eur, pričom výdavky boli zrealizované v celkovej výške 1 190,4 mil. eur, čo znamenalo hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 187,8 mil. eur.

Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku 946,8 mil. eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni takmer 650,4 mil. eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 121,4 mil. eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 172,5 mil. eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 96,6 mil. eur a spotrebná daň z tabakových výrobkov 44,1 mil. eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 63,7 mil. eur a ostatné dane sa vybrali na úrovni 14,5 mil. eur. Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 295,3 mil. eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 371,0 mil. eur zaznamenal štátny rozpočet -75,7 mil. eur.

Príjmy z rozpočtu EÚ celkovo dosiahli 1,2 mil. eur, a to prostredníctvom kapitoly Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend neboli realizované.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 54,6 mil. eur, z toho iné nedaňové príjmy tvorili 25,4 mil. eur a administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili 28,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa čerpali na úrovni takmer 127,0 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k čerpaniu na úrovni 12,3 mil. eur, s čím súvisí spolufinancovanie na úrovni 1,9 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala objem 101,3 mil. eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané na úrovni 947,9 mil. eur. Za mesiac január nebol poskytnutý transfer Sociálnej poisťovni.

 

(v tis. eur)

Schválený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k
31.01.2021

% plnenia ŠR
v roku 2021

Skutočnosť
k
31.01.2020

Medziročná
zmena

Príjmy štátneho rozpočtu

15 806 153

1 002 626

6,3%

1 156 913

-154 287

Daňové príjmy

11 798 851

946 821

8,0%

1 089 196

-142 375

EÚ príjmy

2 782 531

1 200

0,0%

7 815

-6 615

Dividendy

423 965

0

0,0%

0

0

      z toho:  štátny rozpočet

423 965

0

0,0%

0

0

                   MH Manažment, a. s.

0

0

––

0

0

Ostatné príjmy

800 806

54 605

6,8%

59 902

-5 297

Výdavky štátneho rozpočtu

23 864 618

1 190 406

5,0%

1 251 738

-61 332

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu

1 112 350

126 970

11,4%

159 871

-32 901

EÚ výdavky

2 782 531

12 322

0,4%

26 498

-14 176

Spolufinancovanie

679 721

1 950

0,3%

3 828

-1 878

Odvod do EÚ vrátane rezervy

1 038 917

101 296

9,8%

136 513

-35 217

Transfer Sociálnej poisťovni

839 198

0

0,0%

17 466

-17 466

Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu

17 411 901

947 868

5,4%

907 562

40 306

Schodok štátneho rozpočtu

-8 058 465

-187 780

2,3%

-94 825

-92 955