Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 02.09.2021 11:10

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o takmer 1 610,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 577,3 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 32,7 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2021 schodok vo výške 3 954,4 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 364,6 mil. eur (+19,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 642,6 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 613,9 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 42,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 36,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,9 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 28,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 6,4 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 199,5 mil. eur (+22,4 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 37,8 mil. eur (+21,6 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 8,1 mil. eur (+1,6 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 4,1 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,9 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,6 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov boli kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 16,2 mil. eur

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 368,4 mil. eur (-53,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 78,2 mil. eur (+7,6 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 21,2 mil. eur (+11,4 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 48,6 mil. eur (+8,7 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 69,9 mil. eur (-10,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 867,6 mil. eur (+19,5 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
31.08.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
31.08.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 8 720 341 15 806 153 10 330 332 55,4% 65,4% 118,5%
Daňové príjmy 11 872 170 7 137 616 11 798 851 8 502 169 60,1% 72,1% 119,1%
EÚ príjmy 2 551 329 890 689 2 782 531 1 090 164 34,9% 39,2% 122,4%
Dividendy 428 475 175 164 423 965 213 007 40,9% 50,2% 121,6%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 175 164 423 965 213 007 40,9% 50,2% 121,6%
                  MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 516 872 800 806 524 992 57,5% 65,6% 101,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 12 707 405 27 603 807 14 284 742 54,1% 51,7% 112,4%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 692 434 1 112 350 324 034 86,9% 29,1% 46,8%
EÚ výdavky 2 326 973 1 026 317 2 782 531 1 104 491 44,1% 39,7% 107,6%
Spolufinancovanie 385 660 185 641 679 721 206 882 48,1% 30,4% 111,4%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 560 058 1 038 917 608 641 63,8% 58,6% 108,7%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 669 865 839 198 600 000 69,1% 71,5% 89,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 9 573 090 21 151 090 11 440 694 52,7% 54,1% 119,5%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -3 987 064 -11 797 654 -3 954 410 51,4% 33,5% 99,2%

Ministerstvo financií SR