Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenie

Úrad pre reguláciu hazardných hier vydáva podľa § 77 ods. 9 písm. d) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov toto metodické usmernenie.

 1. Vyúčtovanie mesačného a osobitného príspevku

Vyúčtovanie mesačného príspevku podáva prevádzkovateľ hazardnej hry do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý podáva vyúčtovanie. Vyúčtovanie osobitného príspevku sa podáva do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania odvodov.

Na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky je zverejnený formulár na vyúčtovanie mesačného a osobitného príspevku. Príslušný formulár prevádzkovateľ hazardnej hry vyplní a uloží ho vo formáte PDF/A.

Vyplnený formulár zašle prevádzkovateľ elektronicky Úradu pre reguláciu hazardných hier prostredníctvom portálu www.slovensko.sk ako prílohu všeobecného podania.

Postup:

Na portáli www.slovensko.sk klikne na ikonu „nájsť službu“, do okna „Názov inštitúcie alebo úradu“ vloží názov „Úrad pre reguláciu hazardných hier“ (stačí aj časť názvu napr. „hier“), dá vyhľadať, po zobrazení  klikne na ikonu „služba“ a prihlási sa. Prihlásenie je podmienené vlastníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, čítačky čipových kariet a bezpečnostným osobným kódom  (BOK). Po prihlásení sa otvorí elektronický dokument, do ktorého prevádzkovateľ hazardnej hry môže napísať správu pre prijímateľa, priloží vyplnený formulár vo formáte PDF/A, podpíše ho (ak už tak dopredu neurobil) a dá odoslať.

Náhradným spôsobom doručenia formulára na Úrad pre reguláciu hazardných hier je zaslanie naskenovaného vyplneného a podpísaného formulára v stanovenej lehote e-mailom,  na "podatelna@urhh.sk". Originál podpísaného formulára sa posiela najneskôr nasledujúci pracovný deň poštou na adresu Úradu pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. (Náhradný spôsob doručenia sa využíva len v prípade, ak prevádzkovateľ hazardnej hry nemá zákonom ustanovenú povinnosť zriadiť si elektronickú schránku, resp. v prípade nefunkčnosti portálu www.slovensko.sk na strane správcu tejto stránky.)

 1. Úhrada mesačného a osobitného príspevku

Prevádzkovateľ hazardnej hry uhrádza mesačný a osobitný príspevok na účet Príspevky prevádzkovateľov z hazardných hier č. SK58 8180 0000 0070 0062 3285 vedený v Štátnej pokladnici.

Pri úhrade mesačného a osobitného príspevku uvádza variabilný symbol  nasledovne:

Variabilný symbol = xxxyyzzzz (9, resp. 10 miest), pričom

 • xxx (3 miesta) = číslo prevádzkovateľa, ktorým je trojmiestne číslo z centrálneho registra prevádzkovateľov hazardných hier, uvedeného v prílohe tohto usmernenia,
 • yy (2 miesta) = kód druhu hazardnej hry z číselníka druhov hazardných hier, uvedeného v prílohe tohto usmernenia,
 • zzzz, resp. zzzzz (4 miesta resp. 5 miest) = tvorené nasledovným spôsobom:
  • pri úhrade mesačného príspevku a úhrade osobitného príspevku (okrem okamžitých lotérií) sa uvedie dátum - mesiac a rok, za ktorý sa príspevok uhrádza, pri úhrade osobitného príspevku sa uvádza mesiac a rok, kedy bola potvrdená správnosť vyúčtovania odvodu; mesiac a rok sa uvádza vo forme kódu podľa nasledovnej tabuľky:

   mesiac

   kód

   mesiac

   kód

   marec 2019

   0319

   august 2019

   0819

   apríl 2019

   0419

   september 2019

   0919

   máj 2019

   0519

   október 2019

   1019

   jún 2019

   0619

   november 2019

   1119

   júl 2019

   0719

   december 2019

   1219

  • pri úhrade osobitného príspevku z prevádzkovania okamžitých lotérií sa uvedie číslo série okamžitej lotérie, ktoré je štvormiestne alebo päťmiestne, v takom prípade bude mať variabilný symbol spolu 9 alebo 10 miest.

Prevádzkovateľ hazardnej hry predkladá vyúčtovanie príspevku a uhrádza príspevok za každý jednotlivý druh hazardnej hry osobitne. 

 Napr. ak bola prevádzkovateľovi udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, a to na stolové hry, výherné prístroje a elektronickomechanickú ruletu, prevádzkovateľ hazardnej hry predkladá vyúčtovanie príspevku a uhrádza tento príspevok za všetky 3 druhy hazardnej hry zvlášť, t.j. za stolové hry (s kódom druhu hazardnej hry 30), za výherné prístroje (s kódom druhu hazardnej hry 51) a za elektronickomechanickú ruletu (s kódom druhu hazardnej hry 71).