Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Finančné inštitúcie sú povinné ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu („NOO“) Finančnej spravodajskej jednotke bez zbytočného odkladu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu („zákon č. 297/2008 Z. z.“).
Zákon č. 297/2008 Z. z. podľa § 4 ods. 2, písm. l) definuje NOO ako obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona č. 289/2016 alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k tejto osobe, a podľa písm. m) definuje NOO ako obchod pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona č. 289/2016.

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné podľa ustanovenia § 91 ods. 8 zákona o bankách č. 483/2001 Z. Z. z. poskytovať MF SR v lehotách ním určených (štvrťročná lehota) zoznam klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie zavedené podľa zákona č. 289/2016 Z. z. a príslušných nariadení EÚ. Poskytnutý zoznam obsahuje aj čísla účtov a výšku zostatku na účtoch týchto klientov (tzv. sankcionovaných osôb). Banky po identifikovaní svojich klientov ako sankcionované osoby oznamujú túto skutočnosť MF SR v lehotách ním určených.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Sankcie EÚ a OSN
  4. Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.