Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zaokrúhľovanie mincí od 1.7.2022

K 1. júlu tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Ministerstvo financií SR pre Vás pripravilo sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

Otázka 1
Bude sa vo viacpoložkovom nákupe zaokrúhľovať cena jednotlivých položiek?
Odpoveď:
Nie, zaokrúhľovať sa bude až výsledná cena nákupu a to len vtedy, keď bude platená v hotovosti.

Otázka 2
Bude sa zaokrúhľovať cena nákupu pri platbe platobnou kartou?
Odpoveď:
Nie, cena nákupu platená platobnou kartou sa zaokrúhľovať nebude. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje len na hotovostné platby.

Otázka 3
Zákazník zaplatí kombináciou viacerých platobných prostriedkov v rôznom poradí (karta + hotovosť, hotovosť + karta, ....) ako postupovať?
Odpoveď:
Nezáleží na tom aká platba je prvá/druhá/tretia v poradí. Vždy sa cena platená v hotovosti musí zaokrúhliť, a to bez ohľadu na poradie. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje.

Otázka 4
Ako sa zaokrúhli cena nákupu, ak zákazník nebude mať dostatok hotovosti a bude chcieť doplatiť zvyšok platobnou kartou?
Odpoveď:
Zaokrúhľuje sa vždy len tá časť, ktorá je platená v hotovosti, zvyšok sa doplatí platobnou kartou. Zákon však nehovorí o poradí platby, ale všeobecne o cene platenej v hotovosti. Nezáleží na tom aké poradie kombinácií platieb (karta/hotovosť) bude zvolené, platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená.

Príklad:
Výsledná cena nákupu je 53,62 €.
Kupujúci má v hotovosti len 23,60 €.
Kupujúci doplatí platobnou kartou 30,02 € (53,62 € - 23,60 €).

Otázka 5
Ako sa zaokrúhli nákup, keď bude zákazník chcieť zaplatiť časť stravnými lístkami a časť v hotovosti? Ako sa zaokrúhli doplatok v hotovosti v prípade, že výsledná cena nákupu je 2,01€ a zákazník zaplatí stravným lístkom v hodnote 2,00 €?
Odpoveď:
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený v hotovosti sa zaokrúhli.
V zmysle zákona o cenách suma platená v hotovosti 0,01 € musí byť zaokrúhlená na 0,05 €.

Príklad:
Cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €.
Kupujúci chce zaplatiť dvoma stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 € - 7,66 € = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 € a výsledná suma, ktorú zákazník zaplatí bude 48,36 €.

Otázka 6
Ako sa bude postupovať pri platbe za tovary a služby voucherom alebo predplatenou/prepaid (napr. darčekovou) kartou a s doplatkom v hotovosti?
Odpoveď:
Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.

Otázka 7
Ako sa bude zaokrúhľovať pri Loyalty transakciách, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok?
Odpoveď:
Napr., ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €.

Otázka 8
Bude sa zaokrúhľovať dobitie Prepaid karty pri pokladni?
Odpoveď:
Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale ide o „inú finančnú transakciu“,  ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar. Zaokrúhľovať sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude.

Otázka 9
Ako to bude so zaokrúhľovaním pri použití prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť?
Odpoveď:
Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

Otázka 10
Ako sa zaokrúhľuje, ak zákazník platí v cudzej mene v hotovosti?
Odpoveď:
Zaokrúhľuje sa cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá.

Otázka 11
Môžu samoobslužné pokladne aj naďalej vydávať 1 a 2 centové mince, nakoľko tieto mince zostávajú zákonným platidlom?
Odpoveď:
Áno, 1 a 2 centové mince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich vydávať.

Otázka 12
Týka sa tento spôsob zaokrúhľovania aj iných platieb ako sú platby za tovary a služby evidované v pokladnici e-kasa klient?
a. Výplaty mzdy v hotovosti?
Odpoveď:
Nie, zákon o cenách sa na výplatu mzdy nevzťahuje.
b. Výplaty náhrady za cestovný príkaz?
Odpoveď:
Nie, zákon o cenách sa na výplatu náhrady za cestovné príkazy nevzťahuje.
c. Úhrady faktúry hotovostne?
Odpoveď:
Áno, úhrada faktúry za tovary (služby) sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhľovanie sa uplatní.

Otázka 13
Bude sa zaokrúhľovať platba v hotovosti za vratné obaly, napr. prepravky?
Odpoveď:
Prepravka je tovar (zákazník si prepravky môže nakúpiť aj pre vlastnú potrebu, nemá povinnosť ich vrátiť do predajne), preto ak je cena za nákup prepraviek platená v hotovosti, musí sa zaokrúhliť.

Otázky týkajúce sa nastavenia systémov elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient, DPH a účtovníctva:

Otázka 14
Ako sa budú posielať údaje po zaokrúhlení do e-Kasa systému? Zmení sa štruktúra dátovej správy?
Odpoveď:
Štruktúra dátovej správy ostáva bez zmeny. Online registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-Kasa už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už online registračná pokladnica na server e-Kasa zasielať nebude.

Otázka 15
Ktorá položka bude zaokrúhlenie? Aká sadzba dane z pridanej hodnoty bude priraďovaná hodnote zaokrúhlenia, nulová? Bude mať zaokrúhlenie vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty?
Odpoveď:
V dátovej správe sa nebude uvádzať žiadny ďalší údaj o zaokrúhlení. Hodnota zaokrúhlenia nebude uvádzaná ako položka (Item) a nebude jej priraďovaná žiadna sadzba dane z pridanej hodnoty. Zaokrúhlenie nebude mať spätný vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa vypočítajú z cien položiek (Item) a zaokrúhli sa až výsledná suma dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej hodnoty bude zo sumy pred zaokrúhlením).

Otázka 16
Ako je to so zaokrúhľovaním úhrady faktúry v hotovosti? Ako sa bude po zaokrúhlení účtovať do účtovníctva?
Odpoveď:
Úhrada faktúry v hotovosti podlieha zaokrúhleniu. Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.

Otázka 17
Aké údaje sa budú zasielať do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)?
Odpoveď:
Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do systému e-kasa zasiela najmenej celková suma platenej ceny. V prípade kombinovanej platby sa do systému e-kasa pošle celková suma platenej ceny, ktorá je súčtom sumy zaplatenej napr. platobnou kartou a zaokrúhlenej sumy platenej v hotovosti.

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Zaokrúhľovanie mincí od 1.7.2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.