Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočtové príjmy aj výdavky medziročne rástli

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 169 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,6 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1 mld. eur (+15,2 %). Výdavky rástli v prvom polroku rýchlejšie než príjmy a to najmä kvôli nákupom obrannej techniky (stíhačiek). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júna 2019 schodok vo výške 1,491 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 917,7 mil. eur. Ku koncu roka by pritom malo hotovostné plnenie na základe schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019 dosiahnuť schodok viac ako 2 mld. eur. (upozorňujeme, že nejde o schodok verejných financií, ale o hotovostné plnenie štátneho rozpočtu). Rozpočtové príjmy aj výdavky sa v zásade vyvíjajú podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 128,9 mil. eur (+2,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 152,9 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 22,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,2 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,3 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,6 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 63,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 21,8 mil. eur. Nižšie plnenie dane z príjmov mohlo byť spôsobené veľkým množstvom odložených daňových priznaní. V tomto roku požiadalo o odklad platenia dane totiž takmer 200 tisíc daňovníkov.

Pozitívne sa vyvíjali príjmy z rozpočtu EÚ kde došlo k medziročnému nárastu o 40,9 mil. eur (+8,2 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 39,6 mil. eur (+11,1 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 38 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 86 mil. eur (+15,5 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 16,2 mil. eur (+19,2%).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
30.06.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
30.06.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 6 582 395 15 497 654 6 751 365 42,8% 43,6%
Daňové príjmy 11 966 204 5 643 976 12 464 557 5 772 841 47,2% 46,3%
EÚ príjmy 2 169 725 496 694 1 665 041 537 581 22,9% 32,3%
Dividendy 438 905 85 122 438 211 44 703 19,4% 10,2%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 85 122 438 201 44 703 19,4% 10,2%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0%
Ostatné príjmy 806 179 356 603 929 845 396 240 44,2% 42,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 7 156 304 17 538 901 8 242 994 43,2% 47,0%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 701 782 1 178 597 707 768 61,9% 60,1%
EÚ výdavky 2 081 909 556 718 1 665 041 642 746 26,7% 38,6%
Spolufinancovanie 316 601 84 557 234 149 100 767 26,7% 43,0%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 351 989 839 668 436 452 48,1% 52,0%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 5 354 845 13 621 446 6 355 261 43,9% 46,7%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -573 909 -2 041 247 -1 491 629 48,5% 73,1%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Rozpočtové príjmy aj výdavky medziročne rástli

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.