Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Poslanci NR SR schválili zákony ministerstva financií

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili v prvom čítaní päť zákonov, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR. Parlament podporil zaokrúhľovanie jedno a dvojcentových mincí, rozvoj trhu s krytými dlhopismi, zjednodušenie podávania účtovných dokumentov v elektronickej podobe, zmenu hodnotenia daňových subjektov (tzv. index daňovej spoľahlivosti), či zmenu a posilnenie kompetencií finančnej správy pri vyšetrovaní trestných činov. Druhým čítaním prešiel zákon, ktorý upraví procesy pri pláne obnovy.

ZAOKRÚHĽOVANIE EUROMINCÍ

Zákon zavádza zaokrúhľovanie 1 a 2 eurocentových mincí. Povinné zaokrúhľovanie bude iba pri hotovostnom platobnom styku, pri bezhotovostnom sa ceny zaokrúhľovať nebudú. Príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijať hotovosť v 1 a 2 eurocentových minciach, to znamená, že tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom. Schválením zákona sa Slovensko pridá k ďalším piatim krajinám eurozóny, ktoré už obmedzili používanie najmenších euromincí v hotovostnom platobnom styku (Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko).

Zaokrúhľovaním sa ale obeh a používanie najmenších mincí obmedzí, čím sa zjednoduší vydávanie mincí v obchodoch. Podnikateľom a verejnosti za znížia náklady pre poplatky bánk za vloženie týchto mincí. Bude to mať aj pozitívny efekt na životné prostredie vďaka znižovaniu použitia obalového materiálu a počtu prepráv malých mincí.

Príklady zaokrúhľovania ako aj tabuľku s presným zaokrúhľovaním nájdete na konci článku.

ELEKTRONICKÉ ÚČTOVNÍCTVO

Cieľom návrhu novely zákona je zvýšiť transparentnosť, prehľadnosť a najmä zjednodušiť účtovné závierky právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok.

Všetky účtovné dokumenty budú ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší ich archivovanie a najmä odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov. Proces elektronizácie účtovných záznamov sa zjednoduší, keďže na ich spracovanie z listinnej do elektronickej podoby bude možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie. Navyše niektoré listinné účtovné záznamy prevedené do elektronickej podoby sa už nebudú musieť archivovať v listinnej podobe.

BENEFITY PRE SPOĽAHLIVÉ SUBJEKTY

Vďaka tomuto zákonu sa vytvoria nové efektívne nástroje v boji proti daňovým podvodom. Zmenou má prejsť aj hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi.

Daňovo nespoľahlivé osoby budú vylúčené z možnosti byť štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Tým sa očistí podnikateľské prostredie a skvalitní výber daní.

S cieľom znižovania administratívnej záťaže zákon ruší osvedčenia o registrácii tzv. kartičky.

LEPŠÍ TRH S KRYTÝMI DLHOPISMI

Tento zákon harmonizuje právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať štrukturálne požiadavky (mechanizmus dvojitej ochrany, zabránenie automatickému zosplatneniu v prípade úpadku, vysoká kvalita aktív v krycom súbore, ich oddelenie a vyňatie z majetkovej podstaty v prípade úpadku, jednotné európske označovanie ai.). Kryté dlhopisy tak budú vyhovovať európskym štandardom a požiadavkám trhu a obmedzia sa potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability.

VIAC KOMPETENCIÍ PRE FINANČNÚ SPRÁVU

Návrh zákona novelizuje na základe poznatkov z praxe niektoré ustanovenia o pôsobnosti orgánov finančnej správy, resp. oprávnenia ozbrojených príslušníkov finančnej správy. Dochádza k presunu kompetencie v oblasti vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva z Kriminálneho úradu finančnej správy na Finančné riaditeľstvo SR. Posilňujú sa kompetencie Kriminálneho úradu finančnej správy v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a so zbraňami a ustanovuje sa oprávnenie príslušníka finančnej správy na snímanie identifikačných znakov (napr. daktyloskopické odtlačky).

PLÁN OBNOVY

Posledný zákon Ministerstva financií SR, ktorým sa dnes budú zaoberať poslanci, je zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR (druhé čítanie).

Slovenská a európska ekonomika sa v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie prepadla do krízy. Európska komisia preto navrhla vytvorenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý z rozpočtu Európskej únie podporí investície a reformy v členských štátoch.

Návrh zákona zavádza právnu úpravu v SR, ktorá upraví vzťahy pri vykonávaní mechanizmu, pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov štátnej správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu.

Mechanizmus je súčasťou Nástroja EÚ pre ďalšie generácie (Next Generation EU).

Linky na schválené zákony:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tabuľka s príkladmi zaokrúhľovania platených cien:

Cena v € pred zaokrúhlením

 

Cena v € po zaokrúhlení

Poznámka

0,01

 

0,05

Cena do 0,01 € vrátane, ktorá by sa zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €

0,02

 

0,05

Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €

0,03

 

0,05

Zaokrúhlenie nahor

0,04

 

0,05

Zaokrúhlenie nahor

0,05

 

0,05

Cena sa nezaokrúhľuje

0,06

 

0,05

Zaokrúhlenie nadol

0,07

 

0,05

Zaokrúhlenie nadol

0,08

 

0,1

Zaokrúhlenie nahor

0,09

 

0,1

Zaokrúhlenie nahor

0,1

 

0,1

Cena sa nezaokrúhľuje

0,11

 

0,1

Zaokrúhlenie nadol

0,12

 

0,1

Zaokrúhlenie nadol

0,13

 

0,15

Zaokrúhlenie nahor

0,14

 

0,15

Zaokrúhlenie nahor

0,15

 

0,15

Cena sa nezaokrúhľuje

0,16

 

0,15

Zaokrúhlenie nadol

0,17

 

0,15

Zaokrúhlenie nadol

0,18

 

0,2

Zaokrúhlenie nahor

0,19

 

0,2

Zaokrúhlenie nahor

0,2

 

0,2

Suma sa nezaokrúhľuje

Príklady zaokrúhľovania:

Príklad 1  - platba v hotovosti:

Nákup:

rožok štandard 3x 0,07                                              0,21 €

Mlieko polotučné 1 l                                                  0,89 €

Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g               1,57 €

Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g                 0,99 €

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením               3,66 €

Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu ak je platená v hotovosti, a to 3,66 € nadol, na 3,65 €.

Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €.

Ak by sa celý nákup platil platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.

 

 

Príklad 2  - kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 48,34 €.

Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu.

Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 – 7,66 = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.

Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €.

Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €.

 

 

Príklad 3  - kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

a. Výsledná cena nákupu je 48,32 €

Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou.

20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €.

Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

b. Výsledná cena nákupu je 48,32 €

Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou.

Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

 

 

Príklad 4 – reklamácia/vrátenie tovaru a služby:

Výsledná cena nákupu bola 58,42 €, platená v hotovosti, t. j. zaokrúhlená na 58,40 €.

a. Kupujúci reklamuje celý nákup a vracia všetok tovar z bločku/nákupu.

Vrátená mu bude zaokrúhlená suma (tá, ktorá bola v hotovosti zaplatená pri nákupe), t. j. 58,40 €.

b. Kupujúci reklamuje iba jednu položku z nákupu, napr. za 8,42 €.

Vrátená hotovosť sa zaokrúhli, t. j. vráti sa mu 8,40 €.

 

 

Príklad 5 - platba za tovar a služby voucherom alebo predplatenou/prepaid (napr. darčekovou) kartou a s doplatkom v hotovosti:

Kupujúci nakúpi tovar spolu za 40 €. Platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 EUR.

Pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.

 

 

Príklad 6 - Loyalty transakcie, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok (minimálne vo výške pre účely DPH):

Tovar má cenu 500 bodov a doplatok je 10,72 €.

Doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €.

 

 

Príklad 7 - dobitie Prepaid karty pri pokladni:

Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale ide o „inú finančnú transakciu“, ktorá nie je pre potreby tohto zákona považovaná za platbu kupujúcim za tovar.

Pri uplatňovaní tohto ustanovenia je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Poslanci NR SR schválili zákony ministerstva financií

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.