Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Podpis Dohody o financovaní medzi SR a EIB – program diaľnic a rýchlostných ciest – A (D/1 Svinia – Prešov, R/1 Rudno nad Hronom – Žarnovica)

Dňa 6. 11. 2003 bola podpísaná medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou Dohoda o financovaní – Program diaľnic a rýchlostných ciest – A (D/1 Svinia – Prešov, R/1 Rudno nad Hronom - Žarnovica). Podpísal ju štátny tajomník Ministerstva financií SR, pán Vladimír Tvaroška a viceprezident Európskej investičnej banky, pán Wolfgang Roth.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj slovenskej cestnej siete prostredníctvom výstavby nových častí diaľnic a rýchlostných ciest ako aj modernizácie malých časti existujúcich ciest. Práce pozostávajú z prvej fázy Programu (ďalej „Projekt“) vybudovania 8 km diaľnice Svinia – Prešov (D1), vybudovania 5,5 km dvojprúdovej rýchlostnej cesty Rudno nad Hronom – Žarnovica a rozšírenie existujúceho obchvatu Žarnovica.

Celkové náklady na projekt sú 705 mil. EUR. Na základe podpísanej Dohody o financovaní poskytne Európska investičná banka SR úver vo výške 68 mil. EUR, príspevok ISPA sa predpokladá vo výške 160 mil. EUR. Úver sa čerpá maximálne v desiatich tranžiach. V zákone NR SR č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 je stanovená čiastka čerpania v §8 ods. 4 písm. h) 300 mil. Sk od Európskej investičnej banky na účely financovania 5. projektu Slovensko – Európske cesty.

Úver poskytuje EIB za štandardných podmienok: banka si neúčtuje tzv. poplatok za nečerpanie a úroková sadzba sa začne uplatňovať až od momentu čerpania a to len na príslušnú čiastku čerpanú z úveru. Úverovú linku EIB poskytuje bezplatne. Úroková sadzba môže byť fixná alebo variabilná. Pri fixnej sadzbe EIB požaduje náhradu alternatívnych nákladov z dôvodu odstúpenia od fixnej sadzby, pri variabilnej sadzbe EIB túto náhradu neuplatňuje. Úroky pre jednotlivé tranže budú stanovené podľa čl.3 Dohody o financovaní a to v závislosti od toho, či ide o tranžu s pevnou sadzbou alebo variabilnou sadzbou. Variabilnú sadzbu EIB určuje štvrťročne a oznámi ju klientovi. Pri variabilnej sadzbe sa v súčasnosti poskytuje obmedzenie pri príslušnej medzibankovej sadzbe +13 bp. Sadzba zahŕňa maržu na krytie administratívnych nákladov banky. Fixná úroková sadzba pre EUR k 17. 6. 2003 pre úver od EIB na 15 rokov bola 4,11 %, čo je výhodnejšie ako v apríli ponúkané sadzby na 10 ročné eurobondy – 4,775 %. Odklad splácania istiny je počas realizácie stavby, t. j. v rokoch 2003 - 2010. Úver sa poskytuje na obdobie 15 rokov.

Ide o tretí projekt, na ktorý EIB poskytla úver pre SR v súvislosti s predvstupovým programom ISPA. V rámci financovania projektov programu ISPA bola v novembri 2002 podpísaná úverová zmluva so štátnou zárukou medzi EIB a SZRB, a. s. v sume 30 mil. EUR o sprostredkovaní úverov z prostriedkov poskytnutých EIB pre projekty životného prostredia.

V súvislosti s výstavbou diaľničných koridorov bol v marci t. r. podpísaný vládny úver pre projekt finančného memoranda ISPA pre rok 2001 Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave vo výške 27 mil. EUR, z čoho na tento rok bolo už vyčerpaných 6 mil. EUR. V rámci projektu Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest sa uvažuje o spolufinancovaní z EIB aj pre iné projekty ISPA v oblasti cestnej infraštruktúry s výhľadom na Kohézny fond po vstupe SR do EÚ.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Médiá
  3. Tlačové správy
  4. Podpis Dohody o financovaní medzi SR a EIB – program diaľnic a rýchlostných ciest – A (D/1 Svinia – Prešov, R/1 Rudno nad Hronom – Žarnovica)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.