Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Plnenie štátneho rozpočtu k 31.7.2005

Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky sa skončilo k 31.7.2005 prebytkom v objeme 1 922 mil. Sk.

Príjmy a výdavky ŠR 

Ukazovateľ

Rozpočet na rok 2005 

Skutočnosť k 31.7.2005

Skutočnosť k 31.7.2004

Index
31.7.2005 31.7.2004

% plnenia rozpočtu 

Príjmy ŠR

257 226

154 181

139 126

110,8

59,9

Výdavky ŠR

318 750

152 259

157 677

96,6

47,8

Saldo

-61 524

1 922

-18 551

x

x

Príjmy  štátneho  rozpočtu, rozpočtované  v objeme 257 226 mil. Sk, dosiahli  154 181 mil. Sk. Medziročne boli vyššie o 15 054 mil. Sk.

Daňové príjmy, s rozpočtom 201 993 mil. Sk, dosiahli 133 143 mil. Sk (plnenie na 65,9 %) predovšetkým vplyvom vyššieho plnenia dane z príjmov právnických osôb (94,8 % rozpočtu).

Nedaňové  príjmy boli rozpočtované vo výške 15 614 mil. Sk a dosiahli  11 806 mil. Sk  (plnenie na 75,6 %). V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú členené na príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré dosiahli 1 077 mil. Sk, administratívne poplatky a iné poplatky a platby 4 502 mil. Sk. Tieto predstavujú podstatnú časť nedaňových príjmov a sú tvorené najmä príjmami za kolkové známky, súdne a správne poplatky ale i pokutami, penále a inými sankciami. K nedaňovým príjmom ďalej patria kapitálové príjmy, ktoré dosiahli 218 mil. Sk, úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 1 835 mil. Sk a iné nedaňové príjmy 4 174 mil. Sk. Napĺňané sú vratkami, dobropismi, refundáciami a príjmami z lotérií a pod.

Granty a  transfery boli rozpočtované v objeme 39 619 mil. Sk. Z toho tuzemské granty a transfery 13 111 mil. Sk, hlavne ako príjmy kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktoré realizuje Fond národného majetku. Zahraničné transfery boli rozpočtované v sume 26 508 mil. Sk, predstavujú ich prostriedky z rozpočtu Európskej únie pre vybrané rozpočtové kapitoly. Granty a transfery dosiahli 9 231 mil. Sk (plnenie na 23,3 %), z nich zahraničné transfery ako prostriedky z rozpočtu EÚ 8 831 mil. Sk.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu boli rozpočtované 318 750 mil. Sk a dosiahli 152 259 mil. Sk (plnenie na 47,8 %), medziročne sú nižšie o 5 418 mil. Sk.

Bežné výdavky boli rozpočtované na 276 984 mil. Sk a dosiahli 143 851 mil. Sk. Čerpanie predstavovali výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 557 mil. Sk, poistné a príspevok do poisťovní dosiahli 5 133 mil. Sk a tovary a služby 17 125 mil. Sk. Viac ako polovicu ročného rozpočtu bežných výdavkov predstavujú bežné transfery. Ich ročný rozpočet 157 822 mil. Sk dosiahol 84 241 mil. Sk a predstavujú ich napr. platené poistné za zákonom určené skupiny osôb, sociálne dávky, dotácie nefinančným subjektom, transfery obciam a VÚC, odvody do Európskej únie a iné.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi rozpočtované 30 296 mil. Sk dosiahli 20 795 mil. Sk. Tieto výdavky zahŕňajú úroky zo záväzkov voči domácim a zahraničným veriteľom, poplatky súvisiace s obsluhou štátneho dlhu a disážio zo štátnych dlhopisov emitovaných na zahraničných  trhoch. Čerpanie  prebieha podľa splátkových kalendárov platieb.

Kapitálové výdavky rozpočtované 41 766 mil. Sk dosiahli 10 868 mil. Sk, 3 636 mil. Sk bolo použitých ako kapitálové aktíva a 7 232 mil. Sk ako kapitálové transfery.

Obdobne ako v minulom mesiaci aj teraz sa vyskytujú prechodné položky  (refundácie, mylné platby a pod.) ktoré však svojím objemom v sledovanom období  znižujú čerpanie výdavkov až o 2 460 mil. Sk.

Údaje sú zostavené podľa zákona o štátnom rozpočte č. 740/2004 Z.z. z 9. decembra 2004

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Plnenie štátneho rozpočtu k 31.7.2005

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.