Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Oznámenie: Zvýšenie daňového bonusu

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu
 pri zvýšení sumy daňového bonusu
podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

Referent: Ing. Viera Mezeiová / 59582436                                                                                                                                                                         Číslo: MF/019805/2009-72

 

     Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu podľa    § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

     Podľa § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov sa daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.
     Na základe koeficientu 3,5 % vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa indexu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za sledované obdobie bola opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2009 zvýšená suma životného minima.
   
1. V nadväznosti na úpravu sumy životného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou od 1. júla 2009 zvyšuje zo sumy  19,32 €  na sumu 20,00 € (§ 33 ods. 1 zákona o dani  z príjmov).

2.  Ročná suma daňového bonusu za rok 2009 sa vypočíta takto:

6 x  19,32 €  = 115,92 €    1.  polrok 2009
6 x  20,00 €  = 120,00 €     2.  polrok 2009 
–––––––––––––––––––––––––––––––––
                       235,92 €

3. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu na konci roka 2009 sa daňový bonus priznáva mesačne vo výške ustanovenej v príslušných mesiacoch (napr. ak sa daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2009 – prizná sa 19,32 € na jedno vyživované dieťa, ak sa uplatňuje za mesiac júl 2009 - prizná sa 20,00 € na jedno vyživované dieťa).

4.  Mesačná suma daňového bonusu vo výške 20,00 € zostáva v platnosti až do ďalšej úpravy sumy životného minima.

 

 


                                                                                                                       Ing. Adrián Belánik
                                                                                                                        generálny riaditeľ
                                                                                                                   sekcie daňovej a colnej

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Oznámenie: Zvýšenie daňového bonusu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.