Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Otvárame nové študentské programy

Ministerstvo financií SR aj v roku 2023 spúšťa stážový a brigádnický program pre stredoškolských stážistov a vysokoškolských brigádnikov. Hlavným cieľom Ministerstva financií SR, s ktorým ide do týchto programov, je investovať do perspektívnych mladých ľudí a získať tak kvalitných budúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy. 

Stážový neplatený program je primárne určený pre študentov a študentky 1. a 2. ročníka stredných škôl. Brigádnicky program je vytvorený najmä pre študentov a študentky 3.-5. ročníka vysokých škôl. Tieto programy umožnia študentom stredných škôl vzdelávať sa praktickou formou prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti pre ich budúcu prácu. Vysokoškoláci tak získajú prax a skúsenosti v odbore a mnohé ďalšie cenné kontakty, ktoré im môžu pomôcť v budúcej kariére.

Ponúkame širokú škálu pracovných skúseností na rôznych sekciách nášho ministerstva:

 Tlačový odbor
Staráme sa o komunikáciu ministerstva s verejnosťou. Zabezpečujeme vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií a pri ich vybavovaní spolupracujeme s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva. Plníme úlohy súvisiace s monitorovaním periodickej tlače, elektronických médií s dôrazom na činnosť ministerstva. Zažiješ u nás organizáciu tlačových konferencií, prípravu tlačových správ a príspevkov na sociálnych sieťach. Získaš tiež zručnosti v oblasti práce s grafickými programami. Naučíme ťa pracovať v stresových situáciách, upravovať videá a spolupracovať v tíme.

•  Inštitút finančnej politiky
Zabezpečujeme koncepčnú a analytickú činnosť a prípravu podkladov pre rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do pôsobnosti ministerstva. Ďalej pripravujeme makroekonomické, daňové, fiškálne analýzy a prognózy, analýzy a prognózy finančných trhov a bankového sektora, analyzujeme a monitorujeme štrukturálne a výdavkové politiky, podieľame sa na príprave rozpočtu verenej správy prostredníctvom vypracovania strednodobého makroekonomického rámca, zabezpečujeme získavanie relevantných dát pre vykonanie svojej činnosti od iných inštitúcií. Vypracovávame Program stability SR a návrh rozpočtového plánu. Prispievame k verejnej diskusii prostredníctvom makroekonomických komentárov a analýz.

•  Útvar hodnoty za peniaze
Zastrešujeme aktivity ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a zlepšujú výsledky slovenského verejného sektora. Hodnotíme vládne politiky, investície, prevádzku štátu a regulácie aj pomocou analýz nákladov a prínosov alebo výsledkových analýz. Následne navrhujeme opatrenia na optimalizáciu verejných výdavkov, aby obyvatelia dostávali čo najvyššiu hodnotu za svoje peniaze. Práca u nás je zaujímavá pre ľudí, ktorých priťahujú veci verejné, baví ich práca s dátami a majú zodpovedný prístup k plneniu úloh. 

•  Sekcia správy majetku a služieb
Zabezpečujeme každodenný chod a prevádzku ministerstva. Tvoríme a posudzujeme po právnej stránke zmluvy a rámcové dohody uzatvárané podľa zákona o verejnom obstarávaní v našej gescii a vypracovávame pripomienky k materiálom právneho charakteru. Ak ťa zaujíma príprava a proces verejného obstarávania k zákazkám bežnej prevádzky alebo aktívna komunikácia s dodávateľmi a kolegami z ostatných útvarov za účelom pokrytia ich potrieb komunikačnou a kancelárskou technikou. Zaoberáme sa rezerváciou leteniek, lôžok či objednávaním expresnej dopravy dokumentov a i. Zabezpečujeme starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných nehnuteľností prenájmu a dodávky služieb technickej vybavenosti a funkčnosti.

•  Sekcia informačných technológií
V súlade so stratégiou informačných technológií ministerstva zabezpečujeme pokrytie potrieb zamestnancov IKT technológiou (počítače, tlačiarne, skenery, multifunkčné zariadenia). Tvoríme v spolupráci s príslušnými gestormi a zodpovedáme za zmluvu o poskytovaní služieb medzi ministerstvom a DataCentrom, kontrolujeme  jej dodržiavanie a koordinujeme práce pri jej napĺňaní. Zároveň spolupracujeme s DataCentrom pri zabezpečení prevádzky dátovej sály ministerstva a Helpdesku. Monitorujeme dostupnosť poskytovaných služieb, infraštruktúry, serverov a aplikácií prevádzkovaných na MF SR.

•  Sekcia rozpočtu kapitoly
Zabezpečujeme koordinačnú činnosť v oblasti čerpania prostriedkov EU, zostavujeme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za úrad ministerstva, spracovávame rozpočtové opatrenia za úrad ministerstva, odsúhlasujeme všetky finančné operácie úradu a i. Ak sa chceš naučiť ako v praxi vyzerá zadávanie objednávok, účtovanie faktúr, chceš hlbšie spoznať problematiku a výpočet miezd a chceš sa naučiť vyznať vo svojej výplatnej páske ako aj jej odlišnosti podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone služieb vo verejnom záujme. Nemenej dôležitá je aktívna komunikácia pri práci s nadriadenými a kolegami z ostatných útvarov.

Koho hľadáme?

Hľadáme vysokoškolských študentov a študentky prioritne 3. – 5. ročníka ekonomického, právnického, humanitného a technického zamerania, motivovaných mladých ľudí na 12-týždňový brigádnický program.
Pracovná doba, preferované dni či možnosť pracovať online budú súčasťou dohody, v rámci čo najväčšej spokojnosti oboch strán.
Hľadáme tiež stredoškolských študentov a študentky 2.- 3. ročníka na krátkodobú 10-dňovú stáž, počas ktorej stredoškoláci získajú cenné skúsenosti z praxe.

Brigáda je finančne ohodnotená 6 EUR/hod.
 
Od študentov požadujeme:
-        Dochvíľnosť
-        Zodpovednosť
-        Spoľahlivosť
-        Zmysel pre tímovú prácu
-        Pracovitosť
-        Základné počítačové zručnosti

Ako sa prihlásiť?
V prípade záujmu pošlite e-mail na adresu studenti@mfsr.sk do predmetu správy napíš slovo „Stáž“ alebo „Brigáda“ a preferovaný útvar, o ktorý máte záujem. Brigádnici k emailu priložte:
1. Životopis
2. Motivačný list

Vybraných uchádzačov pozveme na osobný alebo online pohovor.
 
Kedy?
Prihlášky je možné posielať do 31.marca 2023. Oba programy pre študentov začnú od 1. júna 2023.

Čo získate?
Okrem finančného ohodnotenia, cenných skúseností, vedomostí a zručností, získate aj osvedčenie, ktoré Vám môže pomôcť v ďalšej kariére.

Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnia neplatenej stáže alebo platenej brigády, bude poskytnutý individuálny prístup, praktický tréning a zároveň sa budú zúčastňovať vybraných pracovných stretnutí a všetkých podstatných udalostí. V priebehu svojej stáže/ brigády môžu študenti nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti.
Brigádnici budú pracovať maximálne 20 hodín týždenne a program potrvá tri mesiace a pre tých najlepších s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace.

Tešíme sa na Vaše prihlášky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Otvárame nové študentské programy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.